Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

BUBOBORY w Lasach Państwowych

Wyniki

Szkolenia teoretyczne w postaci prezentacji multimedialnych
W latach 2008-2011 przeprowadzono 65 szkoleń teoretycznych w siedzibach nadleśnictw objętych projektem, w których uczestniczyło w sumie ponad 1307 pracowników Lasów Państwowych oraz 9 prelekcji dla uczniów i studentów szkół o profilu leśnym, w których wzięło udział 333 uczniów.

Rys.1. Ilość osób uczestniczących w trakcie kolejnych warsztatów

Warsztaty praktyczne w postaci nocnych nasłuchów głosów sów
W czasie trwania projektu przeprowadzono warsztaty nasłuchowe na terenie 840 leśnictw objętych projektem. Warsztaty prowadziło ponad 374 ornitologów-trenerów. W czasie nocnych warsztatów zlokalizowano 1219 stanowisk 7 gatunków sów leśnych ( tab.1.; rys.2; rys.3)
Tabela 1. Ilość stwierdzonych stanowisk sów na podstawie nocnych warsztatów nasłuchowych

 

Puchacz

Włochatka

Sóweczka

Uszatka

Puszczyk

P. uralski

P. mszarny

 

2008

4

7

2

5

60

0

0

 

2009

33

21

18

19

314

0

0

 

2010

10

32

29

17

111

19

0

 

2011

13

45

63

19

310

67

1

 

Suma

60

105

112

60

795

86

1

1219

Szczegółowe i zbiorcze wyniki realizacji części warsztatowej polegającej na wspólnych nocnych nasłuchach głosów sów zestawiono na załączonych  poniżej wykresach.

Rys. 2. Ilośc stanowisk sów zlokalizowanych w latach 2008-2011 podział ze względu na gatunek


Rys.3. Ilość stanowisk sów zlokalizowanych w latach 2008-2011 podział ze względu na lata


Poszukiwania śladów obecności piskląt, gniazd i dorosłych sów

Konsekwencją realizacji szkoleń i warsztatów nasłuchowych z lutego i marca było przeprowadzenie w terminie po 15 maja (ze względu na bezpieczeństwo lęgów) poszukiwań śladów obecności piskląt, gniazd i ptaków dorosłych puchacza Bubo bubo w potencjalnych drzewostanach. Poszukiwania dotyczyły także innej najrzadszej sowy leśnej – sóweczki G. passerinum, oraz włochatki A. funereus zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej dotyczącymi rozszerzenia zakresu gatunkowego projektu. Warsztaty poszukiwania śladów przeprowadzono w 160 leśnictwach. Zbiorcze wyniki realizacji umów na warsztaty poszukiwania śladów zgromadzono w postaci 255 kart stanowisk czterech gatunków sów rys.4.

Rys. 4 Podział kart stanowisk ze względu na gatunek.

  Budowa sztucznych gniazd

W trakcie projektu zbudowano 55 sztucznych gniazd: w 2008 r. – 10 gniazd, w 2009 r. – 18, w 2010 r. – 4 gniazda, w 2011 r. – 23 gniazda. Lokalizacje sztucznych gniazd przedstawia mapa rys.5.

 


Rys. 5. Lokalizacja sztucznych gniazd zbudowanych w ramach projektu Bubobory w LP na podstawie danych GPS


Działalność edukacyjna i promocyjno-wydawnicza: plakaty, naklejki magnetyczne, broszurki, prowadzenie przy CEPL LZD w Rogowie strony internetowej projektu Bubobory w Lasach Państwowych, artykuły prasowe

W ramach tego zadania projektu wykonano:

Prezentację multimedialną projektu Bubobory w LP
Zakupiono 150 zdjęć na stronę internetową
Wydano 5000 szt. broszury „Wszystkie sowy naszych lasów”
Przygotowano i wygłoszono 2 referaty na konferencję
Wydano 3000 szt. Plakatu Bubobory w LP
Wydano 2000 szt. plakatu Bubogóry w Lp
Wydano 500 szt. naklejek magnetycznych na samochody projektu Bubobory w LP
Wydano 1000 szt. koszulek projektu Bubobory w LP
Wydano 52 szt. tablic informacyjno- promocyjnych projektu Bubobory w LP
Wydano 8000 szt. broszurki projektu Bubobory w LP

PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji projektu należy spodziewać się wzrostu wiedzy i zainteresowania wśród leśników nie tylko puchaczem, ale wszystkimi pozostałymi gatunkami sów leśnych, w tym także równie rzadkimi gatunkami: sóweczką, włochatką, puszczykiem uralskim i puszczykiem mszarnym, które także były wykrywane podczas warsztatów terenowych. W związku z tym na każdym szkoleniu uczestnicy dwukrotnie wypełniali test kompetencji. Wstępny na początku szkolenia i końcowy po przeprowadzonej prezentacji. Średnia rozpoznawalności 6 gatunków sów leśnych z 52,5% uzyskanych przez leśników w teście wstępnym wzrosła do 92,8% w teście końcowym. Wyniki testu ze znajomości rozpoznawania sów przedstawia tabela 4.
 

gatunek

test wstępny

%

test końcowy

%

ilość prawidłowych odpowiedzi

ilość wszystkich odpowiedzi

 

ilość prawidłowych odpowiedzi

ilość wszystkich odpowiedzi

 

Puszczyk

2262

3324

68

3067

3246

94

Puchacz

1929

3324

58

3057

3246

94

Uszatka

1258

2216

57

1947

2164

90

Sóweczka

1354

2216

61

2084

2164

96

Włochatka

814

2216

37

2000

2164

92

P.uralski

373

1108

34

988

1082

91

 

 

Rys.6. Ilość prawidłowych odpowiedzi we wstępnym i końcowym teście kompetencyjnym w procentach