Cel

Metoda

Forma Potwierdzenia

Potwierdzający zgodność

Potwierdzenie faktu szkolenia kameralnego w siedzibie nadleśnictwa

Weryfikacja listy obecności poprzez porównanie zamieszczonych nazwisk z listą zatrudnionych w nadleśnicwie. Wykonanie potwierdzających rozmów telefonicznych z 3 losowo wybranymi uczestnikami

podpisy

nadleśniczy

kontroler

Potwierdzenie nasłuchów terenowych

Bezpośredni kontakt z 2 losowo wybranymi leśniczymi kontrolowanego nadleśnictwa. Omówienie trasy i efektów przeprowadzonych nasłuchów na podstawie mapy

podpisy

leśniczy

kontroler

Potwierdzenie znajomości głosów podstawowych gatunków sów

Sprawdzenie znajomości u 2 losowo wybranych leśniczych głosów co najmniej 3 gatunków sów (np.. Puchacz, puszczyk, włochatka) odtwarzanych z dowolnego nośnika

podpisy

leśniczy

kontroler

Potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów terenowych poszukiwania śladów młodych lub ptaków dorosłych

Bezpośrednia lustracja na terenie 1 leśnictwa, w którym poszukiwano wcześniej śladów lub ptaków, a gdzie podczas wcześniejszych nasłuchów stwierdzono głosowo obecność puchaczy terytorialnych

karta wypluwkowa (wzór w zał.8 Wniosku)

leśniczy

kontroler

Potwierdzenie faktu wypełnienia karty stanowiska

na terenie 1 leśnictwa(dot. Tylko tych leśniczych, na terenie których zidentyfikowano rewirygniazdowe puchaczy)

karta stanowiska (wzór w zał. 7 Wniosku)

leśniczy

kontroler

Potwierdzenie zbudowania sztucznego gniazda

Bezpośrednia wizyta przy sztucznym gnieździe ( jeśli dotyczy danego nadleśnictwa)

dokumentacja budowy sztucznego gniazda

ornitolog

kontroler

Potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego i edukacyjnego

Praca kameralna

notatka służbowa

nadleśniczy

kontroler

 

BUBOBORY W LASACH PAŃSTWOWYCH

 

Numer projektu: POIS.05.04.00-00-008/08.

Tytuł projektu: Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w Lasach Państwowych.

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

Partner kluczowy: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Partner kluczowy: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

Partner techniczny: Komitet Ochrony Orłów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUBOBORY W LASACH PAŃSTWOWYCH

 

Numer projektu: POIS.05.04.00-00-008/08.

Tytuł projektu: Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w Lasach Państwowych.

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

Partner kluczowy: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Partner kluczowy: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

Partner techniczny: Komitet Ochrony Orłów

 

 

 

Notatka*

 

*dotyczy kontroli efektów rzeczowych (R) i ekologicznych (E) projektu "Bubobory w LP" na terenie Nadleśnictwa .........

Przeprowadzonej w dniu ...............

 

 

 

W dniu ........... Na terenie Nadleśnictwa............przeprowadzono kontrolę efektów rzeczowych (R) i ekologicznych (E) projektu Bubobory w LP. W wyniku podjętych czynności ustalono, co następuje:

1. Potwierdzono/niepotwierdzono fakt szkolenia kameralnego w siedzibie nadleśnictwa w terminie...........

2. Zweryfikowano pozytywnie/negatywnie listę uczestników szkolenia kameralnego

3. Wykonano rozmowy telefoniczne z 3 losowo wybranymi uczestnikami szkolenia:

...........................................

w wyniku których potwierdzono/nie potwierdzono udział/u w/w osób w szkoleniu kameralnym

4. Nawiązano bezpośredni kontakt z 2 losowo wybranymi leśniczymi kontrolowanego nadleśnictwa:.............................. . Omówiono z nimi trasy i efekty przeprowadzonych nasłuchów na podstawie mapy sporządzonej przez ornitologów pod koniec części warsztatowej. W wyniku powyższych czynności potwierdzono/ nie potwierdzono zrealizowanie/nia efektu rzeczowego w postaci nocnych nasłuchów terenowych.

5. U 2 losowo wybranych leśniczych: ...........................

Sprawdzono znajomość głosów co najmniej trzech gatunków sów ( puchacz, puszczyk, włochatka). Głosy odtworzono z telefonu komórkowego kontrolującego. W wyniku powyższych czynności potwierdzono/ nie potwierdzono osiągnięcie/cia efektu rzeczowego szkolenia w postaci znajomości głosów podstawowych gatunków sów.

6. Dokonano bezpośredniej lustracji na terenie leśnictwa .............. w oddz. ......,

Gdzie podczas wcześniejszych nasłuchów ornitolodzy realizujący projektora leśnicy stwierdzili obecność terytorialnych puchaczy. Sprawdzono umiejętność wypełniania karty wypluwkowej oraz karty stanowiska przez leśniczego. W wyniku powyższych czynności potwierdzono/nie potwierdzono zrealizowanie/nia efektu rzeczowego i ekologicznego.

7. W siedzibie nadleśnictwa potwierdzono/ nie potwierdzono obecność/ci dokumentacji sztucznego gniazda. Na terenie leśnictwa ............... przeprowadzono lustrację terenową sztucznego gniazda zbudowanego w ramach projektu. W wyniku powyższych czynności potwierdzono/ nie potwierdzono fakt budowy sztucznego gniazda na .........................................................................................(gatunek drzewa, szacowany wiek drzewostanu, typ siedliskowy lasu, obecność tabliczki projektu)

 

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej w dniu ............ kontroli realizacji projektu "Bubobory w Lasach Państwowych " na terenie Nadleśnictwa ............. stwierdzono prawidłową/nieprawidłową realizację poszczególnych etapów projektu oraz osiągnięcie/nie osiągnięcie wymaganych efektów rzeczowych i ekologicznych.

 

 

Kontrolujący: