Załącznik nr 3 do zarządzenia

Dyrektora nr 6/2004

 

 

(Jednostka / Beneficjent)

Umowa o dzieło nr ./BBU/CEPL/2010

 

Umowę zawarto w dniu 01.08.2011 r. pomiędzy

Zamawiającym : SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie,

ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów. Dział: LZD

reprezentowanym przez: Janusza Falkowskiego - Dyrektora LZD

a Zleceniobiorcą, Panem (ią) .........

zamieszkałym: .............

data i miejsce urodzenia:...........

PESEL: ......... NIP .......

Gmina: ........... Powiat: ......, woj.: .......

 

§1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło:

 

Przeprowadzenie 1 trzydniowej kontroli terenowej efektów realizacji projektu "Bubobory w LP" w nadleśnictwach: Baligród, Cisna, Lutowiska

 

Dzieło będzie wykonywane pod kierownictwem Zamawiającego, Janusza Falkowskiego.

 

§2

Dzieło będzie wykonywane osobiście przez Wykonawcę w terminie od 01.08.2011 r. do 25.09.2011 r. w siedzibach i na terenie w/w nadleśnictw.

§3.

Dzieło nie będzie wykonywane przez Wykonawcę w czasie i w ramach obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy.

 

§4.

Za wykonanie dzieła Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł: ........................... słownie: ... ......złotych (brutto). Kwota wydatku kwalifikowanego: .....................

 

 

§5.

Umowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, projekt pn.: "Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP". POIS.05.04.00-00-008/08. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek będzie zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-008/08 z dnia 10 czerwca 2009 roku.

 

§6.

Zamawiający w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za działania Wykonawcy podejmowane w ramach umowy jak za działania własne.

 

§7.

Do przyjęcia wykonanego dzieła Zamawiający upoważnia Janusza Falkowskiego.

Dzieło zostanie odebrane w całości/ etapami*. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dzieła w terminie najpóźniej do 30.09.2011 r. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła lub usunięciu wad Zamawiający naliczy z umówionego wynagrodzenia kary w wysokości odsetek ustawowych 0,5 %* za każdy dzień zwłoki. (*niepotrzebne skreślić).

 


§8.

Efektem kontroli będzie:

a. wypełniona i podpisana tabela kontroli,

b. sporządzona i podpisana notatka z kontroli.

c. 1 zdjęcie dokumentujące przebieg kontroli z widocznym logo POiŚ.

 

§9 .

Wykonawca oświadcza, że (*skreślić niepotrzebne punkty i fragmenty zdań).

1. Jest pracownikiem (podać nazwę i adres pracodawcy):.......................................................................................zatrudnionym na podstawie: stosunku pracy, mianowania, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa spółdzielni zajmującej się produkcją rolną*, a wynagrodzenie miesięczne (brutto) z tych tytułów jest/nie jest* wyższe od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, jednocześnie wnioskuje/nie wnioskuje* o objecie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po połowie na koszt Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy).

2. Jest studentem szkoły wyższej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej, ukończył/nie ukończył* 26 lat oraz jest/nie jest* nigdzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wnioskuje/ nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po połowie na koszt Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy).

3. Nie jest zatrudniony na podstawie umowy o prace i zawarł umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło, agencyjna itp.), z której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania niniejszej umowy, a mianowicie od .............do ..................w związku z czym wnioskuje/nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym.

4. Wykonawca potwierdza, że złożone powyżej oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym i jest świadom odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych.

 

§10.

Wykonawca wnioskuje/ nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (na koszt Wykonawcy).

 

§11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

 

§12.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Rodzaj i sposób wykonywania prac nie powodują nawiązania stosunku pracy.

 

§13.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.

 

§14.

Umowę sporządzono w..2..egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

 

Wykonawca Zamawiający

 

podpis

.......................................... ..........................................

Sprawdzający Główny Księgowy

 

 

.......................................... ..........................................

 

 

Strony potwierdzają, że przedmiotem umowy jest utwór objęty prawem autorskim.*

 

 

podpis

.......................................... ..........................................

Autor Zamawiający


Załącznik nr 4 do zarządzenia

Dyrektora nr 6/2004

 

 

(jednostka)

 

WYKONAWCA DZIEŁA:

 

Nazwisko:..........Imię:...............

Adres: ..............

PESEL:......... NIP: ...........

Dane rachunku bankowego: ..................

Urząd Skarbowy:.............

 

 

RACHUNEK z dnia .25.09.2011 r.

do umowy nr .../BBU/CEPL/2010 z dnia 01.08.2011 r.

 

Dla: SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów

Za wykonanie dzieła:

 

Przeprowadzenie 1 trzydniowej kontroli terenowej efektów realizacji projektu "Bubobory w LP" w nadleśnictwach: Baligród, Cisna, Lutowiska.

 

na kwotę zł: ........ słownie: ............ (brutto). Kwota wydatku kwalifikowanego: ... słownie: ...............

 

 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem (łam) zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

 

 

 

podpis

...........................................

(podpis Wykonawcy)

 

Stwierdzam wykonanie/odbiór dzieła zgodnie z zawartą umową. Otrzymane dzieło zostało zachowane w wersji elektronicznej i wydruku. Sprawdzono pod względem merytorycznym.

 

 

Zatwierdzono do realizacji dnia.......................................

 

Główny Księgowy Zamawiający / Dyrektor

 

 

.................................. ............................................

Sprawdzający

 

 

...........

 

Strony potwierdzają, że przyjęte dzieło jest utworem objętym prawem autorskim

 

 

 

 

podpis

................................... ............................................

(Autor/Wykonawca utworu) (podpis Zamawiającego)