Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Tematy zajęć

 Strona główna

PRZEDSZKOLE, KL. 1. SZK. PODST.

Ale kwiatki! (1,5 godz.) - dzieci poznają budowę kwiatów, konstruują prosty model, obserwują różne kształty kwiatów, poznają podstawowe gatunki roślin kwitnących wiosną, kolorują schemat rośliny zielnej za pomocą naturalnych barwników zawartych w roślinach.

Gra w zielone (1,5 godz.) -Wyprawa do lasu, gdzie dzieci poprzez zabawę poznają przyrodę wszystkimi zmysłami, obserwują elementy, jakie można spotkać w lesie.

Kolory jesieni (1 godz., zajęcia prowadzimy w terminie IX-X) - Wycieczka do parku. Dzieci dostrzegają zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
- przebarwianie i opadanie liści, wykształcanie owoców, nasion, doskonalą umiejętność obserwowania przyrody, wykonują prace plastyczne.

Mój przyjaciel - drzewo (1 godz.) - Dzieci obserwują cechy charakterystyczne drzew liściastych i iglastych, omawiają znaczenie drzew.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - kl. 2-3

Green Pine Tree Jesienne kompozycje (2 godz., zajęcia prowadzimy w terminie IX-X) - W czasie krótkiego spaceru wokół budynku uczniowie obserwują różnorodność roślin drzewiastych (drzewa - krzewy, iglaste - liściaste), zbierają ich części (nasiona, owoce, szyszki, liście, gałęzie itp.), następnie z zebranych elementów wykonują w sali prace plastyczne.

Nadeszła wiosna (1,5 godz., zajęcia prowadzimy w kwietniu). Dzieci obserwują zmiany zachodzące w lesie wiosną, wypełniają karty obserwacji kwiatów wiosennych.

Niska emisja - co to takiego? (1,5 godz.) Poznanie definicji pojęcia niska emisja, przyczyn powstawania i skutków jakie ze sobą niesie. Dzieci wymieniają sposoby ograniczenia niskiej emisji oraz podają przykłady zachowania ekologicznego

Patrzymy na las (1,5 godz.) - Uczestnicy zajęć poznają różne formy roślinności (drzewa, krzewy, rośliny zielne), obserwują grzyby i szukają śladów bytowania zwierząt. Wykonując zadania z kart pracy doskonalą umiejętność obserwowania przyrody.

Poznajemy drzewa iglaste (1,5 godz.) - W trakcie zajęć dzieci obserwują w terenie pięć gatunków krajowych drzew iglastych (cis, jodła, modrzew, sosna, świerk). Poznają cechy różniące poszczególne gatunki. Zbierają gałązki z igłami, szyszki, porównują dotyk i zapach a następnie w sali wykonują z zebranych materiałów prace plastyczne.

Poznajemy drzewa liściaste (1,5godz.) - W trakcie zajęć dzieci obserwują w terenie pięć gatunków krajowych drzew liściastych (buk, dąb, lipa, klon, grab). Poznają cechy różniące liście poszczególnych gatunków, oraz owoce i nasiona tych drzew. Następnie w sali wykonują prace plastyczne z materiałów zebranych w czasie wycieczki.

Animal  AnimalPrzystosowania zwierząt (1,5 godz.) - Zajęcia prowadzone w oparciu o ekspozycje Muzeum Lasu i Drewna (obowiązują bilety wstępu), uczniowie poznają przykłady przystosowań budowy zwierząt do środowiska, zdobywania pożywienia, zachowania bezpieczeństwa, zmian pór roku, zdobywania partnera.

Szanujmy stare drzewa (1,5 godz.) - Uczniowie poznają pojęcie "Pomnik przyrody", obserwują drzewo pomnikowe, poznają "drzewne" rekordy, omawiają rolę drzew w środowisku i życiu człowieka. W trakcie zajęć zostaje wyjaśniona konieczność ochrony starych drzew.

Warstwy lasu (1,5 godz. ) - Podczas spaceru do lasu uczniowie utrwalają nazwy poszczególnych warstw lasu, omawiają ich rolę, obserwują rośliny i zwierzęta występujące w poszczególnych warstwach. Obserwacje zaznaczają w kartach pracy.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - kl. 4-6

Mój przewodnik do drzew (1,5 godz.) - Wycieczka po najbliższej okolicy, uczniowie poznają podstawowe gatunki drzew iglastych i liściastych. Na podstawie własnych obserwacji wykonują rysunki, z których powstaje osobisty przewodnik terenowy.

Mój przewodnik do roślin zielnych (1,5 godz.) - Wycieczka po najbliższej okolicy, uczniowie rozpoznają wskazane pospolite rośliny zielne na podstawie otrzymanych zdjęć i obserwacji roślin w terenie. Oznaczają na rysunkach cechy charakterystyczne roślin, z opisanych kart powstaje osobisty przewodnik terenowy.

Niesione z wiatrem (1,5 godz., zajęcia prowadzimy w terminie IX-X) - W trakcie zajęć uczniowie poznają budowę nasiona, sposoby rozsiewania u roślin oraz owoce i nasiona różnych gatunków roślin. Wykonują doświadczenia z nasionami sprawdzając, w jaki sposób są przenoszone np: woda, wiatr, zwierzęta.

Niska emisja - co to takiego? (1,5 godz.) Poznanie definicji pojęcia niska emisja, przyczyn powstawania i skutków jakie ze sobą niesie. Dzieci wymieniają sposoby ograniczenia niskiej emisji oraz podają przykłady zachowania ekologicznego

Portret drzewa (1,5 godz.) - Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach. Posługując się mapą odnajdują drzewa w terenie. W oparciu o karty pracy opisują cechy wskazanego gatunku, wykonują rysunki, pomiary, obliczenia, następnie prezentują swoje drzewo pozostałym grupom.

Spacer młodego tropiciela (1,5 godz.) - Uczestnicy zajęć analizują działalność człowieka w lesie, zastanawiają się nad celem i znaczeniem zaobserwowanych śladów działalności. Równocześnie doskonalą umiejętność obserwacji, orientowania się w terenie za pomocą kompasu, nanoszą informacje na mapę, tworzą legendę mapy, ćwiczą posługiwanie się skalą.

Świat owadów (1,5 godz., max. 1 grupa) - Na zajęciach uczniowie poznają owady - budowę i rozwój, charakterystykę wybranych rzędów. Samodzielnie prowadzą odłowy owadów w terenie za pomocą czerpaków entomologicznych i ekshaustorów oraz rysują i opisują odłowione owady.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - kl. 7-8

Bezkręgowce wodne (1,5 godz. max 1 grupa) - Na zajęciach uczniowie samodzielnie odławiają zwierzęta bezkręgowe żyjące w stawie, rozpoznają je na podstawie otrzymanych przewodników i wykonują rysunki wybranych zwierząt. Zajęcia prowadzimy wyłącznie w terminie V-IX.

Ekosystem lasu (1,5 lub 3 godz.) - Uczniowie poznają podstawowe pojęcia ekologiczne. Wytyczają w lesie powierzchnie badawcze, na których oznaczają gatunki roślin, określają cechy populacji, opisują elementy biotopu, szukają śladów obecności zwierząt.

Niska emisja - wysokie ryzyko (1,5 godz.) - Poznanie definicji pojęcia niska emisja, przyczyn powstawania i skutków jakie ze sobą niesie. Uczniowie wymieniają sposoby ograniczenia niskiej emisji i podaja sposoby pogłębiania świadomości społeczeństwa nt. niskiej emisji.

Patrząc na liść (2 godz.) - Uczniowie poznają budowę blaszki liściowej i pojęcia dotyczące morfologii liści. Omawiane są zagadnienia związane z funkcjami liści oraz ich modyfikacjami. Wykonują także doświadczenie, mające na celu wyodrębnienie barwników asymilacyjnych.

Rośliny zielne (1,5 godz., zajęcia prowadzimy w terminie V-IX) - Zajęcia w terenie. Poruszając się po wyznaczonej na mapie trasie (w kilku grupach) samodzielnie odnajdują pospolite rośliny zielne przedstawione na zdjęciach. Uczniowie spośród 40 gatunków mają za zadanie rozpoznać 15-20 gatunków.

Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych (1,5 godz) - Uczniowie otrzymują mapy terenowe z zaznaczonymi drzewami/krzewami (gatunki rodzime i obce) oraz klucze do ich oznaczania. Mają za zadanie samodzielnie rozpoznać kilka gatunków. Kilka dodatkowych przedstawia i omawia prowadzący. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające cechy charakterystyczne omawianych gatunków.

Rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych (1,5 godz.) - Uczestnicy poznają kilkanaście podstawowych gatunków drzew spotykanych w Polsce. Uczniowie pracują w grupach, otrzymują mapy oraz klucze do oznaczania drzew liściastych i iglastych. Samodzielnie odnajdują wybrane drzewa i klasyfikują je co do gatunku. Wraz z prowadzącym omawiają charakterystyczne cechy rozpoznawanych drzew.

Świat owadów (1,5 godz., max. 1 grupa) - Na zajęciach uczniowie poznają owady - budowę i rozwój, charakterystykę wybranych rzędów. Samodzielnie prowadzą odłowy owadów w terenie za pomocą czerpaków entomologicznych i ekshaustorów oraz rysują i opisują odłowione owady.

Warstwowa budowa lasu (1,5 godz.) - Uczniowie pracując w grupach samodzielnie rozpoznają gatunki roślin występujących w poszczególnych warstwach lasu i szukają śladów zwierząt. Wyniki pracy przedstawiają pozostałym grupom, opisują cechy i rolę poszczególnych warstw lasu.

Zwierzęta ściółki leśnej (1,5 godz., max 1 grupa) - Uczniowie wykonują ćwiczenia przybliżające bezkręgowce ściółkowo-glebowe - gatunki, tryb życia, znaczenie, następnie samodzielnie odławiają zwierzęta żyjące w ściółce i próbują je rozpoznać.

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Bezkręgowce wodne (1,5 godz. max 1 grupa, zajęcia prowadzimy w terminie V-IX) - Na zajęciach uczniowie samodzielnie odławiają zwierzęta bezkręgowe żyjące w stawie, rozpoznają je na podstawie otrzymanych przewodników i wykonują rysunki wybranych zwierząt.

Bezkręgowce wodne (3 godz. max 1 grupa, zajęcia prowadzimy w terminie V-IX) - W części terenowej uczniowie samodzielnie odławiają zwierzęta bezkręgowe żyjące w stawie oraz rysują rośliny. W sali rozpoznają je na podstawie otrzymanych przewodników. Rysują i omawiają wybrane gatunki zwierząt, poznają ich przystosowania do życia w wodzie. Próbują ocenić jakość wody na podstawie odłowionych organizmów.

Ekosystem lasu (1,5 lub 3 godz.) - Uczniowie poznają podstawowe pojęcia ekologiczne. Wytyczają w lesie powierzchnie badawcze, na których oznaczają gatunki roślin, określają cechy populacji, opisują elementy biotopu, szukają śladów obecności zwierząt. Ponadto opracowują przykładowe zależności troficzne.

Niska emisja - wysokie ryzyko (1,5 godz.) - Poznanie definicji pojęcia niska emisja, przyczyn powstawania i skutków jakie ze sobą niesie. Uczniowie wymieniają sposoby ograniczenia niskiej emisji i podaja sposoby pogłębiania świadomości społeczeństwa nt. niskiej emisji.

Rośliny użytkowe (3 godz.) - Uczniowie uczą się rozpoznawać pospolite gatunki roślin rosnących w najbliższym otoczeniu. Poznają ich zastosowanie w kuchni, kosmetyce i lecznictwie.

Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych (1,5 godz.) - Uczniowie otrzymują mapy terenowe z zaznaczonymi drzewami/krzewami (gatunki rodzime i obce) oraz klucze do ich oznaczania. Mają za zadanie samodzielnie rozpoznać kilka gatunków. Kilka dodatkowych przedstawia i omawia prowadzący. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające cechy charakterystyczne omawianych gatunków.

Rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych (1,5 godz.) - Uczestnicy poznają kilkanaście podstawowych gatunków drzew spotykanych w Polsce. Uczniowie pracują w grupach, otrzymują mapy oraz klucze do oznaczania drzew liściastych i iglastych. Samodzielnie odnajdują wybrane drzewa i klasyfikują je co do gatunku. Wraz z prowadzącym omawiają charakterystyczne cechy rozpoznawanych drzew.

Spacer doliną Mrogi "Bioróżnorodność" (4 godz., max. 1 grupa, wymagany autokar - dojazd ok. 5 km., podwójna opłata). Wycieczka ok. 8 km., trasa prowadzi przez obszary zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeka Mroga". Pokonanie trasy wymaga przejścia przez tereny podmokłe i przez rzekę, dlatego konieczne jest nieprzemakające obuwie i odpowiednie ubranie.

Zwierzęta ściółki leśnej (1,5 lub 3 godz., max. 1 grupa) - Uczniowie wykonują ćwiczenia przybliżające bezkręgowce ściółkowo-glebowe - gatunki, tryb życia, znaczenie, następnie samodzielnie odławiają zwierzęta żyjące w ściółce i próbują je rozpoznać.

 

Oferta zajęć CEPL
Pobierz ofertę zajęć

oferta_zajec_CEPL_2018.pdf
O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 31.03.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej