Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Konferencje zrealizowane

 Strona główna
 

5 Konferencja Dendrochronologów Polskich

Warszawa, 5-6 lutego 2020 r.

Wieloaspektowe analizy słojów przyrostu rocznego drzew i krzewów są dynamicznie rozwijającą się metodą badawczą wykorzystywaną w wielu dziedzinach, które zajmują się środowiskiem naturalnym, procesami w nim zachodzącymi i interakcjami człowiek-przyroda. Wyniki badań dendrochronologicznych wykorzystywane są w pracach z zakresu archeologii, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwa, paleogeografii oraz wielu innych pokrewnych nauk

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych zastosowań metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem.

V Konferencja Dendrochronologów Polskich szczególne zainteresowanie kieruje na różnorodne metody stosowane w badaniach dendrochronologicznych. Sesje tematyczne będą obejmować prezentację wyników badań związanych z wykorzystaniem analiz słojów przyrostu rocznego w archeologii, botanice, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwie i wielu innych dyscyplinach.

Więcej >>>

5 KDP

 

XXIV Konferencja

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Rogów, 3-4 grudnia 2019 r.

Temat przewodni:  EDUKATORZY DLA KLIMATU

Zmiany klimatu spowodowane przez współczesne społeczeństwa są obecnie jednym z największych zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. W czerwcu 2019 roku 40 tysięcy nastolatków z 17 krajów wzięło udział w pierwszym międzynarodowym proteście młodych Fridays for Future w Akwizgranie. Również w Polsce młodzi ludzie alarmują, że świat znajduje się na krawędzi, a kryzys klimatyczny zagraża ich przyszłości, ponieważ kumulacja zmian klimatycznych przypadnie na sam środek ich życia. Wielu młodych już teraz świadomie rezygnuje z konsumpcyjnego trybu życia, ogranicza spożycie mięsa, zamienia samolot czy samochód na inne formy komunikacji. Na naszych oczach zmienia się model życia współczesnego człowieka, a wybory indywidualne w końcu wpłyną na decydentów gospodarczych i politycznych. Globalne ocieplenie dotyka także bezpośrednio lasów i leśnictwa oraz parków narodowych i innych form ochrony przyrody, zmuszając do wielu innowacyjnych rozwiązań. Dobrym przykładem są realizowane przez LP projekty ukierunkowane na prośrodowiskowe działania. Jednak czy ludzie (dorośli) zajmujący się szeroko pojętą edukacją przyrodniczą odpowiednio kształtują właściwe postawy wobec kryzysu klimatycznego? Czy wystarczająco dużo zrobili do tej pory i co powinni jeszcze uczynić, by wspólnie z młodymi ludźmi czynnie zapobiegać globalnemu ociepleniu?

Więcej >>>

 
 

XV Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 26-27 marca 2019 r.

Temat przewodni: ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ W LASACH

 
Cele konferencji

 • ocena znaczenia różnych aspektów drapieżnictwa dla funkcjonowania ekosystemów leśnych;
 • przegląd aspektów biologii poszczególnych/wybranych gatunków drapieżnych;
 • prezentacja zastosowania nowych metod i technologii w badaniach drapieżników;
 • przegląd metod ochrony i/lub zarządzania populacjami drapieżników;
 • omówienie postrzegania drapieżnictwa przez różne grupy społeczne;
 • dyskusja nad zmianami liczebności (wynikami monitoringu) wybranych gatunków drapieżnych w lasach

Więcej >>>

Fot. Natalia Batory

 

XXIII Konferencja

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Rogów, 4-6 grudnia 2018 r.

Temat przewodni: LEŚNIK W MIEŚCIE, CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

Dotychczas edukacja leśna, z racji naturalnego sąsiedztwa, kierowana była najczęściej do dzieci i młodzieży terenów wiejskich. Tymczasem zdecydowanie ośrodki opiniotwórcze oceniające obecną kondycję lasów i leśnictwa znajdują się w środowiskach miejskich i są to często ludzie w wieku dojrzałym lub starsi. Pracownicy LP czy parków narodowych w galowych mundurach pojawiają się w miastach bądź to podczas głośnych wydarzeń ekologicznych, jak np. Dni Ziemi lub w ostatnich latach podczas różnego rodzaju spotkań o charakterze społeczno-patriotycznym kierując swój przekaz właśnie do takiej grupy odbiorców. Jest to ważna działalność, jednak w głównej mierze informacyjno-promocyjna, nie sensu stricto - edukacyjna. Wydaje się, że w niewielkim zakresie wykorzystane pod względem edukacyjnym są różnego rodzaju otwarte dla społeczeństwa przestrzenie publiczne jak: podmiejskie lasy, parki, ogrody przyszkolne, place zabaw, deptaki, bulwary, aleje, ściany budynków, a nawet przystanki autobusowe. Wydaje się, że to także bardzo dobre miejsca do promocji drewna w postaci małej architektury obiektów drewnianych, które mogą zamieniać betonowe pustynie w miejsca bardziej przyjazne dla współczesnego człowieka. Być może nadszedł czas, aby w przenośni i dosłownie część leśników "wyszła z lasu" z takimi inicjatywami edukacyjnymi, które pomogą zrozumieć lepiej las i problematykę leśną tzw. "mieszczuchom".

Pytania kluczowe:

 • Przegląd dobrych praktyk edukowania w mieście o lesie.
 • Jakie mogą być formy edukacji leśnej na terenach miejskich?
 • Czy i jakie powinny być "leśne" obiekty edukacyjne w miastach?
 • Czy i jakie powinny być ścieżki edukacyjne w lasach i parkach aglomeracyjnych?
 • Czy i jak edukować podczas eventów miejskich?

Więcej >>>

 

XIV Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 20-21 marca 2018 r..

Temat przewodni: NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

Ekosystemy leśne podlegają różnego rodzaju zaburzeniom o charakterze klęskowym.
Z naukowego punktu widzenia rozległe zaburzenia są nieodłącznym elementem naturalnej dynamiki ekosystemów leśnych od czasu ich pojawienia się na Ziemi. Kształtują ich zróżnicowanie przestrzenne, strukturalne i bogactwo przyrodnicze. Dla wielu organizmów, szczególnie pionierskich, pojawienie się zaburzeń jest szansą na odtworzenie odpowiednich siedlisk. Mnogość procesów zachodzących w środowisku leśnym i wysoki stopień ich skomplikowania (bogata sieć powiązań) sprawia, że badania długoterminowych zmian w tych ekosystemach nie są łatwe. Dlatego bardzo trudno o jednoznaczne uzgodnienie zasad postępowania w lasach gospodarczych jak i na obszarach przyrodniczo cennych, zwłaszcza w parkach narodowych, w obliczu gwałtownych zaburzeń naturalnych procesów, zaniku gatunków czy rozpadu chronionych dotychczas siedlisk.
Z punktu widzenia praktyki leśnej powtarzające się zniszczenia lasów na dużych powierzchniach stanowią poważny problem i wyzwania dla hodowli i ochrony lasu, przynoszą też wymierne starty ekonomiczne. Uszkodzenia drzewostanów na skutek pożarów, porywistych wiatrów lub ich osłabienie w efekcie suszy, zanieczyszczeń powietrza, zmian klimatycznych, masowych pojawów owadów, grzybów i innych organizmów coraz częściej jest powodem zaniepokojenia społeczeństwa. Stawiane są pytania zarówno o skuteczność stosowanych obecnie metod ochrony ekosystemów leśnych jak też skali i form zagospodarowania surowca poklęskowego.

Więcej >>>

Fot. Natalia Batory

 

4 Konferencja Dendrochronologów Polskich

Warszawa, 19-21 lutego 2018 roku

ZRÓŻNICOWANIE METOD ANALIZ DENDROCHRONOLOGICZNYCH

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych zastosowań metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem.

IV Konferencja Dendrochronologów Polskich szczególne zainteresowanie kieruje na różnorodne metody stosowane w badaniach dendrochronologicznych. Sesje tematyczne będą obejmować prezentację wyników badań związanych z wykorzystaniem analiz słojów przyrostu rocznego w archeologii, botanice, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwie i wielu innych dyscyplinach.

Więcej >>>

4 KDP

 

XXII Konferencja

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Rogów, 6-7 grudnia 2017 r.

Temat przewodni:  EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Główną intencją organizatorów konferencji jest określenie jakie miejsce powinna mieć edukacja dla zrównoważonego rozwoju w funkcjonującej od ponad 20 lat edukacji przyrodniczo-leśnej oraz określenie metod jej prowadzenia i badania.

Pytania kluczowe:

 • Kiedy możemy mówić, że nasze działania to edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR)?
 • Jakie są / powinny być cele i treści EZR?
 • Czy i jak edukatorzy z LP i PN powinni zajmować się EZR?
 • Jak możemy badać jakość EZR?

Główne cele konferencji:

 • Wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami zajmującymi się EZR, w tym doświadczeń europejskich.
 • Doskonalenie metod EZR oraz określenie jej roli i znaczenia w edukacji nieformalnej.
 • Określenie kierunku rozwoju tradycyjnej edukacji przyrodniczo-leśnej w stronę EZR.

Więcej >>>

XX WZELS

 

5 Sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

Mąchocice Kapitulne , 25-27 września 2017 r.

Konferencja ma charakter przeglądowo-naukowy. Chcemy zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa.

Więcej >>>

Sympozjum turystyczne

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Klimatyczne warunkowania życia lasu

Rogów, 1-3 czerwca 2017 r.

Celem Konferencji jest przedstawienie rezultatów badań prowadzonych w szeroko rozumianym zakresie klimatologii leśnej. Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie zagadnienia znaczenia lasów w kontekście prognozowanych zmian klimatu, roli lasu w obiegu energii i materii, kształtowania się mikroklimatu lasu, wpływu warunków meteorologicznych na wzrost i stan drzewostanów, znaczenia warunków pogodowych i klimatycznych w hodowli, ochronie, urządzaniu i użytkowaniu lasu...

Więcej >>>

KUZL

 

Konferencja
Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro

Rogów, 16-17 maja 2017 r.

Konferencja jest przedsięwzięciem wspólnym Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Wydziału Leśnego SGGW i Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

Spotkanie jest dedykowane pamięci Pana Profesora Zygmunta Hejnowicza.

W czasie sesji naukowych poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu struktury i rozwoju roślin ze szczególnym uwzględnieniem biofizyki i biomechaniki roślin.

Więcej >>>

 

XIII Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 5-6 kwietnia 2017 r.

Temat przewodni: LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Zróżnicowanie gatunków i siedlisk leśnych jest w najwyższym stopniu zależne od obecności wody i zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych. Obserwowane od kilku lat niepokojące zmiany klimatyczne, w tym głównie ocieplenie klimatu i susze w okresie wegetacyjnym, powodują konieczność podjęcia działań wyprzedzających, zmierzających do zachowania we właściwym stanie leśnych siedlisk mokradłowych. Istotny jest także stały monitoring organizmów wskaźnikowych związanych z mokradłami.

Więcej >>>

XIII AMOP

 

XXI Konferencja

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Rogów, 6-7 grudnia 2016 r.

Temat przewodni: TRUDNE TEMATY W EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

Coraz częściej osoby zajmujące się edukacją przyrodniczo-leśną spotykają się z trudnymi pytaniami dotyczącymi ekologii, w tym głównie relacji: człowiek - las / środowisko.

Główne cele konferencji

 • Wymiana poglądów na tzw. "trudne tematy" między różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną.
 • Doskonalenie warsztatu i podnoszenie kwalifikacji kadr służb ochrony przyrody i kadr leśnych.
 • Kształcenie umiejętności interpersonalnych.
 • Rozwijanie akceptacji i tolerancji społecznej wobec odmiennych poglądów nt. funkcjonowania lasów, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i jej użytkowania przez człowieka.

Więcej >>>

XX WZELS

 

VIII Konferencja
Geomatyka w Lasach Państwowych

Rogów,13-15 września 2016 roku

Temat wiodący: INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH

Spotkanie pracowników Lasów Państwowych, naukowców oraz przedstawicieli instytucji i firm związanych z geomatyką leśną.

Konferencję, tradycyjnie już, przygotowują:

 • Organizator - Wydział Urządzania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Współorganizacja i patronat naukowy - Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Organizator logistyczny - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

Więcej informacji na www.geomatyka.lasy.gov.pl

XX WZELS

 

XII konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 22-23 marca 2016 r.

Temat przewodni: LAS NOCĄ - OCENA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Różnorodność biologiczna lasu postrzegana jest powszechnie przez pryzmat metod poznawczych stosowanych w warunkach dziennych, co może powodować niewłaściwą ocenę jej stanu (np. liczebnego) i wartości (np. finansowej). Tymczasem zdecydowana większość ssaków i znaczna część innych zwierząt zamieszkujących ekosystemy leśne to organizmy nocne i poprzez to bardzo słabo rozpoznane pod każdym względem. W związku z tym należy dążyć do udoskonalenia stosowanych dotychczas w leśnictwie i ochronie przyrody metod oceny i szacowania wartości przyrodniczych w oparciu o wiedzę i narzędzia używane w warunkach nocnych.

Więcej >>>

XII AMOP

 

III Konferencja Dendrochronologów Polskich

Rogów, 9-11 lutego 2016 roku

RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ DANYCH W BADANIACH DENDROCHRONOLOGICZNYCH

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych przykładów zastosowania metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem.

III Konferencja Dendrochronologów Polskich szczególne zainteresowanie kieruje na różnorodne źródła informacji w badaniach dendrochronologicznych.
Sesje tematyczne będą obejmować prezentację wyników badań związanych z wykorzystaniem analiz słojów przyrostu rocznego w archeologii, botanice, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwie i wielu innych dyscyplinach.

Więcej >>>

3 KDP

 

XX Konferencja

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Rogów, 2-3 grudnia 2015 r.

Temat przewodni:
KAMIENIE MILOWE 20-LETNIEJ EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W POLSCE

20 lat to niewiele w stosunku do 200 lat wyższej edukacji rolniczej na ziemiach polskich, ale to dobry czas, by spojrzeć wstecz na to wszystko, co ukształtowało pierwsze pokolenie współczesnej edukacji przyrodniczo-leśnej. Jej ranga nieustannie wzrasta, a środki, metody i posługujący się nimi ludzie ulegają profesjonalizacji. Mimo to, wciąż aktualne są podstawowe pytania: Dla kogo? Po co? Jak?, ponieważ podmiot edukacji - każdy człowiek i świat zmieniają się permanentnie i w dużym tempie. Dlatego właśnie, poprzez analogię do poszczególnych etapów rozwoju człowieka, chcielibyśmy dokonać podsumowania doświadczeń edukacji leśnej w kilku kategoriach: edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz różnego rodzaju grup specjalnych, w tym rodzinnych.

Więcej >>>

XX WZELS

 

IX Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych

Rogów, 23-24 września 2015 r.

Temat przewodni: OCHRONA LASU WOBEC DYNAMICZNYCH ZMIAN EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Las jest dynamicznym układem przyrodniczym, w którym żywe organizmy pozostają w ścisłym związku zarówno z nieożywionymi komponentami siedliska jak i innymi składnikami biocenozy. Mnogość procesów zachodzących w środowisku leśnym i wysoki stopień skomplikowania wzajemnych interakcji sprawia, że badania krótko- i długoterminowych zmian zachodzących w tych ekosystemach nie są zadaniem łatwym. Współcześnie, lasy rozwijają się pod stałą presją wielu czynników zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Zjawiska klimatyczne o charakterze katastrof prowadzą do wielkoobszarowych zniszczeń drzewostanów. Ich następstwem są liczne problemy z zakresu ochrony lasu, takie jak wzmożone występowanie szkodliwych owadów, grzybów i innych organizmów czy wzrost zagrożenia pożarowego. Zamieranie drzewostanów budzi niepokój i obawy o trwałość lasu. Odtwarzanie lasu na gruntach porolnych to proces regeneracji zbiorowisk leśnych, w trakcie którego ujawniają się patogeny grzybowe i liczne szkodniki owadzie. Uproszczenie struktury i organizacji drzewostanów gospodarczych sprzyja rozprzestrzenianiu się w lasach gatunków obcych...

Więcej >>>

 

4 Sympozjum
Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo-cennych

Rogów, 7-9 września 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na czwarte sympozjum,
które odbędzie się w Cedzynie k. Kielc

Celem konferencji jest:

 • poznanie problematyki rozwoju turystyki i rekreacji w lasach na terenach przyrodniczo cennych w nadchodzących latach,
 • poszukiwanie możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej i profilaktycznej na obszarach leśnych,
 • poznanie współczesnych zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych powodowanych przez turystykę i rekreację,
 • poznanie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów,
 • poznanie ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Więcej >>>

 

LFF2015 - Competence for the future:
Challenging gendered notions of learning about forest and forestry

Rogów, 27-30 August 2015

IUFRO Conference 27-30 August 2015 in Rogów, Poland The International Conferenceon Competence for the Future: Challenging gendered notions of learning forest and forestry (http://www.lff2015.pl/) is a meeting organized by Department of Forest Utilization, Faculty of Forestry, Warsaw University of Life Sciences under the auspices of International Union of Forest Research Organizations-IUFRO. Conference affiliated with IUFRO, Unit 6.08.02 - Education, gender and forestry. This conference is an event organized under the central theme of competence for the future. The ongoing transition towards sustainable forest management has led to a need for new knowledge and skills on forest and forestry. With the prospect of a bio-based economy we may expect an even broader and profounder demand of competence. To stay competitive, and to develop new services and products, the entire sector will thus require a more diverse knowledge base and a readiness to reconsider traditional and gendered notions of forest and forestry and forestry LFF2015- 27-30 August 2015 in Rogów, Poland Honorary Patronage professions. Further, to become attractive for categories of individuals that yet haven't considered forestry as an attractive field of work and career is, therefore, crucial to ensure the social and economic sustainability. This will in turn call for a development of current learning processes and innovative approaches that takes gender into account.

More information >>>

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Klimatyczne uwarunkowania życia lasu"

Rogów, 16-17 czerwca 2015 r.

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest przedstawienie stanu wiedzy z szeroko rozumianej klimatologii leśnej i wymiana doświadczeń. Wskazanie nowych kierunków badawczych, w oparciu o wymianę wspólnych doświadczeń, jest szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę współcześnie zachodzących zjawisk atmosferycznych. Rozwój klimatologii leśnej jest ważny zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i aplikacyjnego. Dlatego do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy naukowców jak i praktyków dla których zagadnienia związane z pogodą i klimatem są istotnym elementem wiedzy pozwalającym poznać czynniki które kształtowały w przeszłości polskie lasy oraz będą na nie wpływały w kolejnych latach.

Więcej >>>

 

XI konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"

Rogów, 24-25 marca 2015 r.

Temat przewodni: GRZYBY I POROSTY W LASACH - OCHRONA I UŻYTKOWANIE

Grzyby występują bardzo pospolicie, także w środowisku leśnym, gdzie biorą udział w obiegu materii organicznej, w tym związków węgla. Pełnią ważną rolę w procesach glebowych, rozkładzie ściółki i drewna, są pokarmem i schronieniem zwierząt, tworzą mykoryzy z wieloma gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych. Mimo że z wyglądu niepozorne, pełnią niezmiernie ważną rolę w ekosystemach zapewniając stabilność biocenoz leśnych. W wielu regionach naszego kraju owocniki grzybów nadal są ważnym uzupełnieniem diety człowieka i źródłem przychodów. Odgrywają także istotną rolę w farmakologii, rolnictwie, a nawet przemyśle. Bywają też jednak niemile widziane przez leśników w drzewostanach gospodarczych, gdyż żyjąc na zdrowych drzewach mogą powodować ich choroby i straty surowcowe. Z kolei porosty (grzyby zlichenizowane) odgrywają istotną rolę w kształtowaniu właściwego mikroklimatu leśnego i stanowią niezbędny depozyt wody konieczny dla życia wielu organizmów...

Więcej >>>

 

XIX Konferencja

Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa

Rogów, 3-4 grudnia 2014 r.

Temat przewodni: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA EDUKACJI LEŚNEJ

Współczesna nauka, ale i praktyka dnia codziennego rozwija się w zawrotnym tempie w oparciu o wiele nowoczesnych technologii, za którymi często trudno nadążyć, poznać i stosować. Służą one wszechstronnemu rozwojowi społeczeństw ludzkich, ale też użytkowaniu i zachowaniu wartości przyrodniczych, w tym szczególnie ekosystemów leśnych. Często proste rozwiązania stosowane w jednej branży, w innej mogą być nieznane i mogą mieć odkrywcze zastosowania. Ma to duże znaczenie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja ta prowadzona jest przez wiele środowisk, jednak z wielkim rozmachem i zaangażowaniem przez edukatorów leśnych, którzy wciąż poszukują najlepszych rozwiązań. Edukacja leśna, tak jak całe leśnictwo, jest otwarta na nowe propozycje i definiowanie podstawowych pojęć w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki z wielu dziedzin.

Więcej >>>

 

II Polish Evolutionary Conference

Rogów, 26-27 września 2014 r.

Drugie wydanie Polish Evolutionary Conference organizowane jest przez

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
 • SGGW Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
 • Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN

Językiem Konferencji jest angielski.

Więcej >>>

 

VII Konferencja

Geomatyka w Lasach Państwowych

Rogów, 16 - 18 września 2014 r.

Temat wiodący: ANALIZY PRZESTRZENNE W LEŚNICTWIE

Celem VII Konferencji będzie, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w Lasach Państwowych, omówienie tematyki bieżącej, zwłaszcza zagadnień związanych z wdrażaniem analiz przestrzennych, dostosowanie do potrzeb Lasów Państwowych programów edukacji kadry geomatyków, a także przedyskutowanie możliwości wykorzystania w LP najnowszych osiągnięć geomatyki. Będzie też czas przeznaczony na jedną z najważniejszych kwestii takich spotkań - na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.
Konferencji towarzyszyć będzie przygotowana w IBL wystawa "200 lat kartografii leśnej".

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: geomatyka.lasy.gov.pl

 

Konferencja naukowa
Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka

Rogów, 8-9 września 2014 r.

Cel i zakres tematyczny konferencji

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań, dotyczących przemian roślinności leśnej pod wpływem oddziaływania lub zaniechania oddziaływania antropogenicznego. Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy i poglądów między naukowcami, pracownikami Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody w lasach. Zamysłem organizatorów konferencji jest także doskonalenie metod czynnej ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie w oparciu o wymianę doświadczeń naukowców i praktyków.

Kluczowe zagadnienia konferencji

 • Jak w ciągu ostatniego stulecia zmieniały się formy antropopresji i jaki był ich wpływ na leśną szatę roślinną?
 • Jakie procesy zachodzą aktualnie w fitocenozach leśnych pod wpływem użytkowania, a jakie pod wpływem zaniechania różnych form użytkowania przez człowieka?
 • W jakim stopniu zespoły leśne opisane w XX wieku można uznać za zbiorowiska naturalne?
 • Jakie cechy lub ich natężenie mogą pozwolić na odróżnianie leśnych zbiorowisk naturalnych od ich zbiorowisk zastępczych?
 • Jaki jest wpływ zmieniającej się antropopresji na synantropizację flory i zbiorowisk leśnych?
 • W jaki sposób zapewnić w lasach warunki dla gatunków światłożądnych, kserotermicznych, kontynentalnych i oligotroficznych, w tym chronionych, zagrożonych i rzadkich?
 • Czy ochrona czynna jest potrzebna tylko fitocenozom nieleśnym?
 • Jakie formy ochrony można stosować wobec fitocenoz leśnych ukształtowanych przez działania człowieka?

Więcej >>>

 

X konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"

Rogów, 26-27 marca 2014 r.

Temat przewodni: ROLA MARTWEGO DREWNA W EKOSYSTEMACH LEŚNYCH

Martwe drewno jest nieodłącznym składnikiem ekosystemów leśnych. Ocena roli martwego drewna w zbiorowiskach leśnych jest zadaniem trudnym i budzącym wciąż wiele kontrowersji w różnych środowiskach. Od szeregu lat trwa dyskusja pomiędzy zarządzającymi lasami, a środowiskiem naukowym, przyrodniczym i przemysłem drzewnym, dotycząca przede wszystkim ilości, kategorii oraz funkcji martwego drewna...

Cele konferencji

 • Ocena stanu wiedzy dotyczącej gatunków saproksylicznych
 • Próba określenia ilości martwego drewna w lasach gospodarczych i ochronnych
 • Promocja roli ekologicznej martwego drewna w ekosystemach leśnych

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie roli martwego drewna w ekosystemach leśnych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z aktywną ochroną przyrody w lasach.

Więcej >>>

 

II Konferencja Dendrochronologów Polskich

Rogów, 14-16 lutego 2014 roku

Temat przewodni: SPOJRZENIE W GŁĄB SŁOJA - ANATOMIA DREWNA W BADANIACH DENDROCHRONOLOGICZNYCH

 

Cel i zakres konferencji

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych przykładów zastosowania metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem. II Konferencja Dendrochronologów Polskich szczególne zainteresowanie kieruje na zagadnienie wykorzystania anatomii drewna jako coraz bardziej popularnego narzędzia w badaniach dendrochronologicznych.

Sesje tematyczne będą obejmować prezentację wyników badań związanych z wykorzystaniem analiz słojów przyrostu rocznego w archeologii, botanice, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwie i wielu innych dyscyplinach.

Więcej >>>

 
 

XVIII konferencja "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa"

Rogów, 4-5 grudnia 2013 r.

Temat przewodni: POŻYTKI LEŚNE W NAUCE, PRAKTYCE I EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

XVIII Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa wpływającej na współczesnego człowieka poprzez promocję zdrowego trybu życia opartego o umiejętność korzystania z różnego rodzaju pożytków leśnych.
Las jest traktowany jako szczególnie istotne miejsce - "supermarket" zdrowej i bezpłatnej żywności i innych pożytków leśnych. XVIII Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków, naukowców i innych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów.

Więcej >>>

 

Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania
- geneza, rozwój, stan obecny i perspektywy na przyszłość

Rogów, 13-14 listopada 2013 r.

Głównym celem Konferencji jest przedstawienie i analiza dotychczasowych dokonań Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jako baza do dyskusji na temat perspektyw kierunków rozwoju i funkcjonowania LKP w najbliższej przyszłości.

Konferencja o charakterze sesji referatowych zakończona dyskusją ma podsumować dotychczasowe doświadczenia z prawie 20-letniej działalności Leśnych Kompleksów Promocyjnych, być przyczynkiem do dyskusji nad stopniem spełnienia swojej roli przez LKP oraz zapoczątkować wytyczanie kierunków rozwoju Leśnych Kompleksów Promocyjnych na najbliższe lata. Konferencja ma być otwartym forum wymiany doświadczeń osób w różny sposób zaangażowanych w działanie, zarządzanie i rozwój LKP.

Więcej >>>

 

3 Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"

Cedzyna, 9-11 września 2013 roku

Organizatorzy

 • Wydział Leśny SGGW
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Celem konferencji jest:

 • przedyskutowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w lasach na terenach przyrodniczo cennych w dłuższym horyzoncie czasowym,
 • ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne,
 • ukazanie potrzeby rozwoju turystyki zdrowotnej i profilaktycznej na obszarach leśnych,
 • przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych powodowanych przez turystykę i rekreację,
 • przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów,
 • prezentacja ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Więcej >>>

 

9 Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"

Rogów, 27-28 marca 2013 roku

Temat przewodni: METODY OCHRONY I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT W LASACH

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie ocenie sposobów zarządzania zwierzyną oraz ochrony i rehabilitacji zwierząt dzikich. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, myśliwych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk akademickich, instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, a także zarządców dróg i autostrad, służb bezpieczeństwa weterynaryjnego i ekologicznego kraju.

Cele konferencji

 • Podkreślenie roli lasów będących ostoją dla dzikich zwierząt
 • Ocena wpływu łowiectwa na ochronę dzikich zwierząt
 • Omówienie metod zapobiegania kolizjom drogowym
 • Wymiana doświadczeń i poglądów wśród osób i instytucji zajmujących ochroną, rehabilitacją i restytucją dzikich zwierząt
 • Promocja nowoczesnych technik badawczych służących ochronie dzikich zwierząt

Więcej >>>

 

XVII konferencja "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Rogów, 5-6 grudnia 2012 roku

 

Temat przewodni: CZAS W LAS!
Las miejscem edukacji plenerowej i aktywności współczesnego człowieka

XVII Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa kształtującej kondycję współczesnego człowieka poprzez afirmację wszelkich form aktywności prozdrowotnej społeczeństwa na terenach leśnych. Las jest traktowany jako szczególnie istotne miejsce edukacji plenerowej. XVII Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków i naukowców oraz ludzi sportu, turystyki, rekreacji i innych.

Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat konieczności szeroko pojmowanego wychowania plenerowego społeczeństwa.

 

VI Konferencja "Geomatyka w Lasach Państwowych"

Rogów, 18-20 września 2012 roku

 

Temat wiodący: GEOMATYKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ LEŚNICTWA

Organizator
Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
Współorganizator i patron naukowy
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Organizator logistyczny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Konferencja jest kontynuacją cyklu konferencji znanych dotychczas pod nazwą
"System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych".
Zmiana nazwy wynika z szerszego podejmowania na ostatnich spotkaniach tematyki nie ograniczającej się wyłącznie do SIP, ale związanej z różnymi problemami geomatycznymi w działalności Lasów Państwowych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: geomatyka.lasy.gov.pl

 

VIII Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"

Rogów, 29-30 marca 2012 roku

 

Temat przewodni: OBCE GATUNKI W LASACH

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie oraz rozpoznaniu i określeniu wpływu gatunków obcych i inwazyjnych na ekosystemy leśne. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, zarządców lasów prywatnych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk akademickich, a także instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, zachowaniem różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych, a zwłaszcza gatunków rodzimych.

Więcej >>>

 

I Konferencja Dendrochronologów Polskich

Rogów, 10-12 lutego 2012 roku

Celem konferencji jest prezentacja szerokiego spektrum wyników badań oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami wykorzystującymi różne aspektów metody dendrochronologicznej. Organizatorzy żywią nadzieję, że konferencja zaowocuje współpracą, efektem której będą nowe inicjatywy i projekty badawcze, poszerzające naszą wiedzę z zakresu relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

Więcej >>>

 

XVI konferencja "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa"

Rogów, 6-7 grudnia 2011 roku

 

Temat przewodni: LASY DLA LUDZI - LUDZIE DLA LASÓW

ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA W MIĘDZYNARODOWYM ROKU LASÓW 2011

Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji leśnej społeczeństwa w zakresie kształtowania świadomości społecznej o zrównoważonym zarządzaniu lasami, a także wymianie doświadczeń zebranych podczas Międzynarodowego Roku Lasów. Przeznaczona jest głównie dla edukatorów PGL Lasy Państwowe, parków narodowych i krajobrazowych, przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków i naukowców oraz animatorów edukacji nieformalnej: organizacji pozarządowych i osób prywatnych.

Więcej >>>

 

2 Sympozjum naukowe "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"

Jodłowy Dwór, 19-21 września 2011 roku

 

Cele konferencji:

 • ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne,
 • przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja,
 • ukazanie rodzajów turystki realizowanych na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych,
 • ukazanie barier i możliwości rozwoju turystyki na obszarach górskich,
 • przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów,
 • prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Więcej >>>

 

I Konferencja "Lasy, parki i ogrody - miejsca przyjazne ludziom i środowisku"

Porszewice - Rogów, 01-02 lipca 2011 roku

Organizatorzy:
Archidiecezja Łódzka,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Lasy, parki i ogrody tworzą zieloną przestrzeń przyrodniczą przyjazną dla ludzi, zwłaszcza skupionych w wielkich aglomeracji miejskich. Powszechna industrializacja oraz życie codzienne nakierowane na realizację kolejnych wyzwań cywilizacyjnych jest problemem współczesnego człowieka, pragnącego coraz częściej ciszy, spokoju, refleksji nad sobą i swoim miejscem na Ziemi. Dlatego coraz powszechniejsze staje się spędzanie wolnego czasu polegające na bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jedną z wielu różnorodnych form jest zwyczajny spacer po lesie, parku bądź aktywne tworzenie ogrodów...

Więcej >>>

 

VII Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"

Rogów, 30-31 marca 2011 roku

 

Temat przewodni: ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMAMI LEŚNYMI A ZACHOWANIE POPULACJI PTAKÓW LEŚNYCH

Ptaki stanowią bardzo istotny składnik różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, a jednocześnie gospodarka leśna wpływa na funkcjonowanie ptasich populacji. Już prawie od 30 lat tworzone są w lasach strefy ochronne dla niektórych gatunków, co w ocenie ornitologów sprzyja zachowaniu ich populacji w dobrej kondycji. Obecnie w Lasach Państwowych jest 3256 stref ochronnych o łącznej powierzchni 165 749 ha, w tym 67 722 ha ochrony całorocznej. Mankamentem tego rodzaju ochrony jest ustawowa obligatoryjność ich konsekwentnego egzekwowania, w połączeniu z długotrwałym utrzymywaniem i niejasnymi zasadami gospodarowania w drzewostanach ze strefami...

Więcej >>>

 

 

 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 31.03.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej