Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda
 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

KLIMATYCZNE UWARUNKOWANIA ŻYCIA LASU

 

Rogów, 1-3 czerwca 2017 r.

Leśne gospodarstwa węglowe.

Konrad Tomaszewski, Wiesław Krzewina

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

PGL LP, prowadzące trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, mającą na celu m.in. zachowanie korzystnego wpływu lasów na klimat, a w szczególności realizację pozaprodukcyjnej funkcji lasu polegającej na wypełnianiu przez zasoby leśne roli zbiornika węgla w postaci organicznej, wprowadza projekt rozwojowy o charakterze pilotażowym pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (LGW). Projekt wpisuje się w założenia Polityki Leśnej Państwa, zakładającej zwiększenie wiązania i akumulacji węgla przez lasy o około 20% w perspektywie drugiej połowy XXI wieku w porównaniu do roku 1997. Jednocześnie zakłada wspomaganie administracji publicznej przez Lasy Państwowe w działaniach, mających na celu doprowadzenie do należytego uwzględnienia w docelowych rozwiązaniach systemowych w Unii Europejskiej funkcji lasów jako pochłaniacza dwutlenku węgla. Pomysł, unikalny w skali międzynarodowej, jest alternatywą dla drogiej i nie do końca sprawdzonej technologii CCS - wychwytywania i podziemnego składowania CO2.

Projekt obejmuje wiele równoległych aktywności, które można podzielić na obszary związane z pracami zmierzającymi bezpośrednio do zwiększenia wychwytywania dwutlenku węgla poprzez tzw. działania dodatkowe w leśnictwie, obszary związane z doskonaleniem metod określania i ewidencji pochłanianego atmosferycznego dwutlenku węgla oraz działania związane z wytwarzaniem, ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla.

Działania dodatkowe obejmować będą zarówno aktywność, w rozszerzonym w stosunku do planów urządzania lasu zakresie, w wydzieleniach drzewostanowych zaliczonych do LGW w kilkudziesięciu nadleśnictwach, jak i redukowanie emisji CO2 na torfowiskach i terenach mokradłowych. Trzecim działaniem będzie przetrzymywanie, w narastającej w funkcji czasu, węgla organicznego w surowcu drzewnym, gromadzonym na składach drewna energetycznego.

Projekt wykorzystywał będzie oryginalne, polskie osiągnięcia naukowe, będące efektem zarówno prowadzonych obecnie jak i uruchomionych w przyszłości (na potrzeby PLGW) projektów badawczych służących doskonaleniu metod określania zasobów drzewnych i ilości pochłoniętego CO 2 w różnych rezerwuarach ekosystemu leśnego (m.in. warstwie drzew, krzewów, roślinności dna lasu, glebie) oraz ocenie wpływu różnych scenariuszy postępowania gospodarczego na bilans węgla dla poszczególnych rezerwuarów ekosystemu leśnego.

Wymiernym skutkiem realizacji Projektu będzie profesjonalizacja systemów informatycznych, służących do obliczania zawartości węgla w ekosystemie leśnym, natomiast kluczowy element PLGW to zidentyfikowanie działań w zakresie gospodarki leśnej, które w polskich warunkach przyrodniczo-gospodarczych, mogą wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla organicznego w poszczególnych fragmentach lasu.

Informacje o wynikach działań dodatkowych w LGW będą przekazywane przez Lasy Państwowe do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) celem uwzględnienia, przy sporządzaniu przez Rzeczpospolitą Polską sprawozdań i raportów związanych z rozliczaniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością,

W referacie zostaną przedstawione ogólne założenia projektu, informacje o podmiotach realizujących wspólne przedsięwzięcie, zasady tworzenia LGW oraz obszarów referencyjnych. Omówione zostaną kwestie szacowania rozmiaru wytwarzanych jednostek dwutlenku węgla w LGW, programowania działań dodatkowych w leśnictwie z wykorzystaniem LGW oraz legalizowania działań w ramach PLGW poprzez aneksowanie planów urządzenia lasu nadleśnictw. Będą również przedstawione informacje z pierwszych realizacji zarówno w zakresie badawczym jak i działań gospodarczych.

Idea Projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych zakłada, że zwiększanie lesistości i ekologizacja gospodarki leśnej uważane są za jedne z najbardziej efektywnych sposobów kompensowania wzrostu emisji CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.

Powrót

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

  • W sprawach organizacyjnych

    Kinga Borowska
    Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW w Rogowie
    tel. 46 874 83 74
    e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl
O nas | Dojazd | Aktualizacja: 21.05.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej