Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program VIII SOEL

100-lecie LZD w Rogowie
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW

VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych

Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka,
rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie

15- 16 listopada 2007 roku

15 listopada 2007

 

9.00 Otwarcie

Sesja I

9.30-12.20

Prowadzący: prof. Heronim Olenderek, prof. Henryk Tracz

Kazimierz Rykowski

Konflikt czy współpraca: jak leśnictwo chroni lasy?

Przemysław Trojan

Stabilność ekosystemów a zróżnicowanie biologiczne
- najnowsze poglądy i koncepcje

Andrzej Szujecki

Ochrona ekosystemów w teorii i praktyce leśnej

Eugeniusz Bernadzki

Cele hodowli lasu w obliczu kryzysu leśnictwa i zagrożeń ekologicznych

Piotr Paschalis-Jakubowicz

Użytkowanie lasu w obliczu zmian klimatycznych - zarys scenariuszy

Jacek Zientarski

Zarys strategii przeciwdziałania skutkom globalnych zmian klimatu w leśnictwie

Przerwa 20 minut

Sesja II

12.40-14.30

Prowadzący: prof. Wojciech Krzaklewski

Jerzy Solon
Jan M. Matuszkiewicz

Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania

Kazimierz Biały

Niedoskonałości typologii leśnej stosowanej na obszarach niżowych Polski

Ewa Stefańska-Krzaczek

Wpływ gospodarki leśnej na strukturę zbiorowisk borowych

Roman Jaszczak

Rola urządzania lasu w określaniu uszkodzenia ekosystemów leśnych w Polsce

Edward Stępień,
Łukasz Łopiński

Kryteria i wyniki oceny potrzeb przebudowy drzewostanów w zależności od dominującej funkcji lasu

Obiad 14.30 - 15.30

Sesja posterowa 15.30 - 16.30 >>>

 

Sesja III

16.30-18.00

Prowadzący: prof Jerzy Solon

Ignacy Korczyński

Wpływ wzbogacania składu gatunkowego fitocenoz leśnych na liczebność foliofagów sosny

Henryk Malinowski

Wpływ gradacyjnego występowania owadów liściożernych na ekosystemy leśne

Wiesław Fałtynowicz

Zagrożenie i monitoring porostów oraz problemy ich ochrony w lasach gospodarczych

Grzegorz Z. Leśniański

Analiza stanu zachowania współczesnej bioty porostów (Lichenes) zbiorowisk borów sosnowych w Polsce

Małgorzata Jóźwiak

Epifity wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza w ekosystemie leśnym

Dyskusja 18.00 - 19.00

Moderatorzy:
prof. Kazimierz Rykowski, prof. Andrzej Grzywacz, prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz

19.00 kolacja

16 listopada

Sesja IV

8.00-9.30
Prowadzący: prof. Sławomir Mazur

Wojciech Krzaklewski

Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych na wybranych przykładach górnictwa odkrywkowego

Tomasz Wanic

Wzrost zawartości azotanów w wodach powierzchniowych - realne czy przesadzone zagrożenie w górskich drzewostanach olszowych?

Cezary Beker

Wpływ poziomu imisji przemysłowych na stan zdrowotny drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka.

Anna Świercz

Bory sosnowe wobec emisji eutrofizujących - wybrane przykłady

20 minut przerwy

Sesja V

9.50 - 11.10
Prowadzący: prof. Ignacy Korczyński

Adam Czarnecki,
Anna Lewandowska-Czarnecka

Produkcja drewna na gruntach rolnych - znaczenie dla ochrony lasu

Edyta Sierka,
Stanisław Wika,
Anna Czerwińska

Rola Carex brizoides L. w strukturze runa różnowiekowych lasów grądowych

Andrzej Łabędzki,
Andrzej Mazur,
Andrzej Raj,
Paweł Szymkowiak

Nartostrady a środowisko przyrodnicze - na przykładzie wybranych grup stawonogów w Karkonoskim Parku Narodowym

Bogdan Brzeziecki,
Stanisław Drozdowski,
Dorota Zawadzka,
Jerzy Zawadzki

Waloryzacja środowiska za pomocą wskaźnika przydatności biotopu na przykładzie głuszca w Puszczy Augustowskiej

20 minut przerwy

Sesja VI

11.30-13.20

Henryk Tracz,
Marcin Ostasiewicz
Możliwości i ograniczenia w rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach leśnych

Jarosław Skłodowski

Monitoring biegaczowatych antropogenicznych przekształceń lasów Puszczy Białowieskiej.

Małgorzata Sławska

Reakcja leśnych zgrupowań skoczogonków (Collembola, Hexapoda) na presje antropogeniczne o różnym nasileniu na przykładzie Puszczy Białowieskiej

Adam Byk,
Tomasz Mokrzycki

Chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne i ich przydatność do waloryzacji przyrodniczej lasów.

Andrzej Szujecki

Co nowego wynika z zooindykacyjnej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej?

 

Dyskusja 13.20-14.00

14.00 obiad

Równolegle tego dnia odbędzie się III Sympozjum "Staphylinidae Polski"

 

Sesja posterowa

Piotr Robakowski,
Paweł Rutkowski,
Krzysztof Semków

Budowa i struktura drzewostanu łęgowego w Rezerwacie "Krajkowo"

Paweł Rutkowski,
Piotr Robakowski,
Jakub Osiecki

Zróżnicowanie warunków hydrologicznych i glebowych lasu łęgowego na przykładzie rezerwatu "Krajkowo"

Roman Jaszczak,
Anna Borowiec,
Barbara Wojda

Projekt zagospodarowania terenów przyległych do zakładów w Luboniu

Beata Woziwoda

Dąb czerwony Quercus rubra L. w lasach Wysoczyzny Łaskiej (Polska środkowa)

Wojciech Sierka
Edyta Sierka

Zróżnicowanie biologiczne ugrupowań wciornastków (Insecta: Thysanoptera) w wybranych zbiorowiskach leśnych

Magdalena Lutowska,
Helena Dziadowiec

Mrowiska Formica polyctena jako miejsca akumulacji materii organicznej i składników pokarmowych w glebach leśnych

Ewa Referowska-Chodak

Rola rezerwatów przyrody w ochronie ekosystemów leśnych

Marek Jóźwiak

Transformacja opadów atmosferycznych w ściółce leśnej

Roman Jaszczak,
Cezary Beker,
Piotr Gołojuch

Badania w zakresie monitoringu lasu Katedry Urządzania Lasu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Jarosław Skłodowski,
Paulina Garbalińska

Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) jako indykator zaburzenia ekosystemu leśnego przez huragan oraz jego spontanicznej regeneracji - wyniki 4 lat badań drzewostanów pohuraganowych Puszczy Piskiej

Jarosław Skłodowski,
Henryk Tracz,
Małgorzata Sławska,
Marek Sławski,
Artur Rutkiewicz,
Jerzy Buszyniewicz,
Tadeusz Duda

Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej

Dariusz Anderwald

Ptaki szponiaste - zagrożenia antropogeniczne i przeciwdziałanie

Cezary Bystrowski

Zmiany liczebności zimujących stadiów rozwojowych foliofagów sosny w drzewostanach traktowanych insektycydami z grupy inhibitorów syntezy chityny

Rafał Kozłowski

Monitoring chemizmu opadu podkoronowego w centralnej części Gór Świętokrzyskich

Krzysztof Będkowski

Zmiany struktury przestrzennej drzewostanu dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Liebl.) w rezerwacie "Zimna Woda" w latach 1957 - 2007 w świetle pomiarów fotogrametrycznych.

Tomasz Klejdysz Chrząszcze (Coleoptera) wybranych rezerwatów Puszczy Niepołomickiej (Nizina Sandomierska) związane z grzybami nadrzewnymi"
O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 17.02.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej