Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

2 Sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

19-21 września 2011 roku
Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Rogów

 

 • Wydział Leśny SGGW
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie
 • Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyski Park Narodowy

Serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na Drugie Sympozjum

"Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"

które odbędzie się w dniach 19-21 września 2011 roku
w Jodłowym Dworze (Szklana Huta) położonym u stóp Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 • Dr hab. Stanisław Huruk
 • Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
 • Dr hab. Lech Płotkowski
 • dr hab. Jarosław Skłodowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Szujecki
 • Prof. dr hab. Henryk Tracz

Patronat honorowy

 • Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Prof. dr hab. Alojzy Szymański
 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Marian Pigan
 • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 • Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego mgr Andrzej Gordon

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Jarosław Skłodowski 
 • dr Wojciech Ożga
 • dr hab. Irena Ozimek
 • dr inż. Artur Rutkiewicz
 • mgr Dariusz Anderwald
 • mgr inż. Kinga Borowska
 • dr Stanisław Huruk
 • dr inż. Krzysztof Janeczko
 • dr inż. Cezary Jastrzębski
 • mgr Marcin Sikorski

Problematyka naukowa i cel konferencji

Wraz ze zmianami stosunków społeczno - gospodarczych na świecie wzrasta znaczenie turystyki we współczesnych społeczeństwach. Mieszkańcy obszarów silnie zurbanizowanych są szczególnie zainteresowani walorami wypoczynkowymi i specjalistycznymi obecnymi na terenach leśnych i przyrodniczo cennych. Najcenniejszymi ekosystemami w jakich uprawiana jest turystyka i rekreacja są zalesione brzegi jezior i mórz lub obszary górskie, gdzie dla zachowania unikalnego środowiska często tworzone są rezerwaty, parki narodowe lub inne formy ochrony przyrody. Rozwój turystyki pociąga za sobą nie tylko zmiany ekonomiczne dla miejscowej ludności, ale i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego. Dlatego aby móc osiągać dochody z turystyki i rekreacji, a z drugiej strony chronić miejscowe ekosystemy i ich elementy, próbuje się z różnym powodzeniem łączyć te dwa przeciwstawne cele zainteresowań.

Organizując 2 Sympozjum dotyczące turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo chcemy ponownie zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu ludzi reprezentujących różne dziedziny nauki i praktyki mamy nadzieję na wskazanie dróg bezpiecznego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach które powinniśmy chronić z uwagi na ich wartość przyrodniczą i jednocześnie w odpowiedzialny sposób udostępniać je społeczeństwu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na znaczenie walorów przyrodniczych Polski w tworzeniu produktu turystycznego.

Celem konferencji jest:

 • ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne,
 • przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja,
 • ukazanie rodzajów turystki realizowanych na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych,
 • ukazanie barier i możliwości rozwoju turystyki na obszarach górskich,
 • przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów,
 • prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Realizację celu konferencji proponujemy w następujących grupach zagadnień:

 • metod badań ruchu turystycznego,
 • ekonomicznych aspektów organizacji turystyki,
 • turystycznego zagospodarowania lasów i obszarów cennych,
 • sposobów rozwiązywania konfliktów interesów,
 • turystyki przyrodniczej,
 • turystyki kwalifikowanej,
 • presji turystyki na ekosystemy leśne i przyrodniczo cenne.

Przewidujemy wydanie zarówno zeszytu abstraktów, oraz punktowanej (6 punktów), recenzowanej publikacji zwartej.
Sformatowane do 10 stron artykuły (28 linii TimesNewRoman 12) prosimy przesyłać do dr Artura Rutkiewicza na adres artur.rutkiewicz(at)wl.sggw.pl lub ajr(at)vp.pl.
Nieprzekraczalny termin przesyłania prac to 9 października 2011 r. - godzina 24.00

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Wojciech Ożga

tel. (22) 59 38 108,
e-mail: wojciech_ozga@sggw.pl

Artur Rutkiewicz

tel. (22) 59 38 165,
e-mail: artur.rutkiewicz@wl.sggw.pl

 

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 31.01.2017 | ©1996-2008 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej