Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Studia i Materiały CEPL Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Instrukcja dla autorów

Czasopismo Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie wydawane jest w języku polskim z angielskimi streszczeniami. Zawiera oryginalne prace z dziedziny leśnictwa, edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie.

Autorzy

Redakcja prosi o wpisywanie udziału wszystkich osób i instytucji, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji. Jednocześnie uważa za naganne współautorstwo publikacji w przypadku, gdy udział innych osób jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. W przypadku artykułów pisanych przez więcej niż dwóch autorów, redakcja prosi o wypełnienie formularza określającego procentowy udział poszczególnych osób w tworzeniu dzieła.
Każdy z autorów otrzymuje nieodpłatnie po jednym "egzemplarzu autorskim".

 

Dostarczenie artykułu do redakcji

Artykuł powinien zostać przesłany do redakcji w wyznaczonym terminie w wersji elektronicznej, w postaci załącznika, na adres redakcja.sim@gmail.com. W temacie e-maila prosimy o podanie nazwiska autora, natomiast w treści powinny się znaleźć dane kontaktowe (do wiadomości redakcji).

Artykuł powinien być zbudowany w następującym porządku:

  • tytuł pracy w języku polskim
  • imię i nazwisko autora/autorów
  • abstrakt w języku polskim (do 150 słów)
  • słowa kluczowe w języku polskim
  • tytuł w języku angielskim (zaznaczony czcionką pogrubioną) wraz z abstraktem w języku angielskim
  • słowa kluczowe w języku angielskim
  • treść artykułu
  • afiliacja autora/ autorów zawierająca nazwę instytucji, w której autor jest zatrudniony lub dla której wykonał badania wraz z adresem poczty elektronicznej

Tekst, tabele, ryciny, zdjęcia

Objętość artykułów powinna wynosić maksymalnie do 10 stron znormalizowanego maszynopisu, łącznie z literaturą, rysunkami, tabelami i wykresami. Użyta czcionka to Times New Roman 12 pkt. Zaleca się stosowanie programu Microsoft Office Word. W pliku tekstowym należy zaznaczyć sugerowane miejsca, w których mają się znaleźć tabele, ryciny i zdjęcia.

Zdjęcia, tabele, ryciny powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i zostać przesłane jako osobne pliki. Do przygotowania wykresów zaleca się stosowanie programu Microsoft Office Excel (preferujemy czcionkę Arial 9, opisy osi X i Y bez pogrubienia i bez kursywy, ograniczenie linii podziałowych). Zdjęcia w formacie JPG powinny być wielkości do 1 MB i rozdzielczości 300 dpi.

Tytuły i tabele, ryciny i zdjęcia wraz z wszelkimi objaśnieniami należy podawać w wersji polsko-angielskiej. Ryciny i tabele należy ujednolicić graficznie oraz pod względem symboli i oznaczeń literowych. Podpisy (w języku polskim i angielskim) należy umieścić na osobnej stronie. Zalecane jest stosowanie skrótów: Ryc. 1. i Fig. 1.; Tab. 2. i Table 2.; Fot. 3. i Photo 3.

Przykładowy opis tabeli:

Tab. 1. Lokalizacja stanowisk granicznika płucnika
Table 1. Location of sites of Lobaria pulmonaria

Przykładowy podpis pod ryciną:

Ryc. 1. Rozmieszczenie rewirów sóweczki Glaucidium passerinum
Fig. 1. Distribution of the Eurasian Pygmy Owl

Przykładowy podpis pod fotografią:

Fot. 1. Rzeżucha rozedolistna w szkółce w Laskach (fot. M. Botanik)
Photo 1. Cardemine resedifolia in nursery in Laski

Cytowanie i spis literatury

Pozycje piśmiennictwa cytuje się w tekście następująco: (Kowalski 1975), (Kowalski i Nowak 2002).

Kilka prac jednego autora publikowanych w tym samym roku należy odróżnić małymi literami np. (Kowalski 1975a, b). Jeżeli praca ma więcej niż dwóch autorów, należy cytować: (Kowalski i in. 1988). Jeżeli autorzy mają to samo nazwisko, należy podać inicjał imienia, np. (Nowak W., Nowak A. 1988).

Literaturę zestawia się alfabetycznie według nazwisk autorów. Wszystkie pozycje cytowane w tekście pracy należy umieścić w spisie literatury na końcu pracy. Poniżej zamieszczono przykłady cytowania prac.

Książki i inne opracowania

Kowalski F. 2010. Monitoring Ptaków. Raport z lat 2000-2005. Łódź , PTTT.
Kowalski F., Nowak W. (red.) 2007. Puszcze i Lasy. Nadleśnictwo Żadne, Kowalew.

Artykuły w monografiach

Nowak W. 2000. Populistyka. W: Kowalski A. (red.). Monografia Rogowskiego Parku Narodowego. Rogowski Park Narodowy, Rogowo: 501-508.

Artykuły w czasopismach

Kowalski F. 2009. Badania nad wpływem ptaków na drzewa dziuplaste. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (21): 135-143.
Nowak W. 1990. Rozmieszczenie i rozród kruka Corvus corax w Dolinie Neru. Not. Orn. 17: 218-245.

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz. U. Nr 1991.101.444 (z późn. zm.).

Strony www

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLB060020.pdf.

 

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 20.11.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej