Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Studia i Materiały CEPL - recenzja

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Zasady recenzji tekstów w Studiach i Materiałach CEPL

 • Recenzja artykułu jest przeznaczona tylko do wiadomości autora i redakcji.
 • Do oceny powołuje się 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
 • Autorzy i recenzenci nie będą znali swoich tożsamości.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane, raz w roku czasopismo zamieszcza na stronie internetowej (http://cepl.sggw.pl/sim/recenzja.htm) listę recenzentów współpracujących.
 • Wydawnictwo publikuje tylko artykuły oryginalne (nie publikowane wcześniej) o zakresie i treściach zgodnych z profilem wydawnictwa oraz problematyką danego zeszytu.
 • Za publikację naukową uznany jest zarówno opis badań własnych jak i opracowanie monograficzne.
 • Zauważone błędy ortograficzne/stylistyczne/interpunkcyjne prosimy poprawiać bezpośrednio w edytorze tekstów, np. w Wordzie z użyciem funkcji "Śledź zmiany".
 • Sugerowane poprawki/zmiany prosimy zaznaczyć poprzez wstawienie komentarza bezpośrednio w edytorze tekstów, np. w Wordzie, ewentualnie sformułować je w uwagach (cześć B recenzji).
 • W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu naukowego wydawnictwa Studia i Materiały CEPL należy kwalifikować do druku prace, które mieszczą się w profilu zeszytów i wnoszą nowe wartości do poruszanej problematyki.
 • Recenzję wraz z artykułem zawierającym ewentualne sugestie korekt/zmian proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres redakcji: redakcja.sim@gmail.com
 • Redaktor zeszytu lub członek komitetu redakcyjnego przekaże artykuł do autora z prośbą o niezwłoczne dokonanie korekt/zmian zgodnych z recenzją.
 • W przypadkach konfliktowych redakcja powołuje trzeciego niezależnego recenzenta lub decyzję o publikacji podejmuje redaktor naczelny.

Formularz recenzji tekstu zgłoszonego do druku w Studiach i Materiałach CEPL w Rogowie

Tytuł tekstu:
Data zgłoszenia:
Data przekazania z prośbą o recenzję:
Recenzent:

Recenzja

Część A. Proszę odpowiedzieć "tak" lub "nie" na zadane pytania, w razie potrzeby podając numery uwag w części B.

Pytanie Tak/Nie Nr uwagi
  Czy temat mieści w profilu ogólnym Studiów i Materiałów CEPL?    
  Czy jasno sprecyzowano cel opracowania?    
  Czy opracowanie wnosi coś nowego?    
  Czy tytuł jasno i dostatecznie ściśle odzwierciedla treść?    
  Czy ujęcie tematu jest zadowalające?    
  Czy wnioski są dostatecznie uzasadnione?    
  Czy należy zaproponować zwięzłe uzupełnienia lub poprawki?    
  Czy należy zaproponować skróty lub skreślenia?    
  Czy wszystkie ilustracje są niezbędne i nadają się do przyjęcia?    
  Czy wszystkie tabele są niezbędne i nadają się do przyjęcia?    
  Czy słowa kluczowe są właściwe?    
  Czy streszczenie należycie oddaje treść?    
  Czy poziom językowy jest dostateczny?    
  Czy opracowanie:
  - nadaje się do druku w obecnej postaci    
  - nadaje się do druku z małymi poprawkami    
 - powinno być rozpatrzone powtórnie po istotnej przeróbce    
 - powinno być odrzucone    
Czy opracowanie przyjęte powinno być zamieszczone w dziale:
 - artykułów o charakterze naukowym    
 - notatek i doniesień    
 - reportaże    

Część B. Proszę podać uwagi ogólne i szczegółowe, a także zaproponować konkretne zmiany tekstu, jeśli są one potrzebne i możliwe.

 

Pobierz formularz recenzji

SiM_formularz_recenzji.doc  | 154KB

 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma "Studia i Materiały CEPL w Rogowie"

2018 r. >>>

2017 r. >>>

2016 r. >>>

2015 r. >>>

2014 r. >>>

2013 r. >>>

2012 r. >>>

2011 r. >>>

2010 r. >>>

2009 r. >>>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 10.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej