Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 32 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.14, Zeszyt 32/3/2012
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Lasy dla ludzi, ludzie dla lasów

Wśród wielu problemów XXI wieku omawianych w 2000 roku podczas Szczytu Milenijnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, takich jak: ubóstwo, głód, wysoka umieralność dzieci, równość płci, awans społeczny i inne, było także stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi. To jeden ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, który zgodnie z deklaracjami państw członkowskich ma być osiągnięty do 2015 roku. Zrównoważone użytkowanie lasów przez ludzi ma bowiem w skali globalnej zapobiegać podstawowym bolączkom XXI wieku.


Zamawiam (koszty dystrybucji)

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

  EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA POTRZEB SYLWATURYSTYKI

 • Leśna ścieżka poznawcza jednym z najwążniejszych obiektów edukacyjnych
  Cognitive forest trail as one of the most important educational object in the State Forests
  Marian Pigan [pobierz pdf]

 • Lasy podmiejskie - miejsca przyjazne ludziom i środowisku - na przykładzie leśnych ścieżek dendrologiczno-historycznych "Uroczyska Porszewice" w Nadleśnictwie Grotniki
  Suburban forests - places friendly for people and the environment - the example of dendrological - historical forest paths of Uroczysko Porszewice in Grotniki Forest Inspectorate
  Dariusz Anderwald [pobierz pdf]

 • Las miejscem edukacji przygodowej na przykładzie zajęć z surwiwalu
  Forest as a place for adventure education on the example of survival classes
  Przemysław Płoskonka, Katarzyna Dzioban [pobierz pd]

 • Jak zbudować leśną ścieżkę edukacyjnąi niewiele wydać... Przykład dobrej praktyki pozyskania zewnętrznych żródeł finansowania obiektu edukacyjnego na terenie Nadleśnictwa Daleszyce
  How to build a forest education trail and spend little... An example of good practice to obtain external financing of educational facility in the Forestry Daleszyce
  Przemysław Jakubiński, Paweł Kosin [pobierz pdf]

 • Udostępnianie lasów dla potrzeb turystyki i rekreacji na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
  Sharing of the forest for the tourism and recreation within the area of Regional Directorate of State Forest in Krakow
  Anna Janusz, Marcin Piszczek [pobierz pdf]

 • EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA A OCHRONA PRZYRODY

 • Mieszkańcy otuliny i warszawiacy wobec ochrony pzryrody Kampinowskiego Parku Narodowego - analiza zachowań w lesie
  Attitudes towards the preservation of nature in the Kampinos National Park - an analysis of behavior of the visitors from Warsaw and from the park's protection zone
  Hanna Prószyńska-Bordas, Katarzyna Dzioban, Antoni K. Gajewski [pobierz pdf]

 • Ochrona przyrody w edukacji leśnej społeczeństwa
  Nature protection in forest education of society
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]

 • Ochrona lasów, turystyka zrównoważona oraz edukacja przyrodnicza w dolinie środkowej Wisły w okolicach Warszawy
  Forest protection, sustainable tourism and nature education within the Middle Vistula valley in the vicinity of Warsaw
  Bogna Moszyńska [pobierz pdf]

 • Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa miarą jego wiedzy na temat zachowania różnorodności gatunkowej saproksylicznych chrząszczy w ekosystemach leśnych
  Nature - forestry education as a measure of society's knowledge about protection of species diversity of saproxylic beetles in forest ecosystems
  Magdalena Gartner, Radosław Ścibior, Krzysztof Pawlęga [pobierz pdf]

 • Łęgi, polskie lasy deszczowe
  Riparian forests - polish rain forests
  Bartosz Kaszyński, Hanna Szczukowska [pobierz pdf]

 • EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA A SZKOLNICTWO

 • IUFRO Task Force Education in Forest Science - w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla uniwersyteckich studiów leśnych
  IUFRO Task Force Education in Forest Science - in search for innovative solutions for higher eductaion in forestry
  Szymon Bijak, Piotr Paschalis-Jakubowicz, Krzysztof Stereńczak [pobierz pdf]

 • Kształtowanie wiedzy młodzieży europejskiej o lasach i pzyrodzie - wyniki pierwszego roku Konkursu YPEF
  Development of the European Youth's Knowledge on Nature and Forest - the results of first year YPEF Contest
  Albert Dudek, Andrzej Kawalec [pobierz pdf]

 • Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej
  The Soil Education Centre of H. Kołłątaj Agricultural University in Krakow - a new perspective of forest education
  Stanisław Bożek, Ewa Błońska, Tomasz Wanic, Jarosław Lasota, Piotr Pacanowski, Maciej Zwydak, Piottr Gruba [pobierz pdf]

 • Szkoły letnie jako nowoczesne narzędzie edukacyjne w zakresie nauki i praktyki leśnej
  Conducting long-life forest education in a rapidly changing forest management requires use of attractive and modern teaching tools
  Krzysztof Stereńczak, Szymon Bijak, Piotr Paschalis-Jakubowicz [pobierz pdf]

 • Studenci prowadzą leśne warsztaty dla przedszkolaków - kto kogo uczy?
  Who teaches who? Academic forestry workshops for preschoolers
  Magdalena Frączek [pobierz pdf]

 • WYKORZYSTANIE DÓBR DLA POTRZEB EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

 • Wykorzystanie dóbr lasu - punkt widzenia społeczcności lokalnej
  The use of forest goods from the local community point of view
  Wiesława Ł. Nowacka [pobierz pdf]

 • Problemy udostępniania lasów w kontekście użytkoowania zasobów runa
  Problems of access to forests in the context of undergrowth resource use
  Paweł Staniszewski, Emilia Janeczko [pobierz pdf]

 • Grzyby nadrzewne w innym swietle - użytkowanie owocników
  Arboreal fungi in a different light - the use of sporocarps
  Andrzej Szczepkowski [pobierz pdf]

 • Porosty Lasów Rogowskich SGGW (3): rezerwat "Doliska", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Mrogi" i uroczysko "Gutkowice"
  The paper represents another contribution to the knowledge of taxonomic and ecological diversity of lichens in the Forest Experimental Station of the Warsaw University of Life Sciences - SGGW in Rogów (LZD)
  Dariusz Kubiak, Andrzej Szczepkowski [pobierz pdf]

 • O konieczności nowego wymiaru promocji drewna - pozyskanie i sprzedaż drewna podstawą finansowania i wypełniania przez las funkcji społeczcnych
  The need for a new dimension to the promotion of wood - the acquisition and sale of wood based financing and fulfillment of social functions through the forest
  Marcin Piszczek, Anna Janusz, Maria Kuc [pobierz pdf]

 • POZYSKANIE DREWNA A EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA

 • Las miejscem pracy - nowy zawód, nowe możliwości
  Forestry as a place of work-new profession, new possibilities
  Wiesława Ł. Nowacka, Tadeusz Moskalik [pobierz pdf]

 • Rynek drewna energetycznego w Polsce jako element rozwoju regionalnego
  Wood energy market in Poland as part of regional development
  Tadeusz Moskalik, Wiesława Nowacka, Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki [pobierz pdf]

 • Lokalne uwarunkowania rozwoju prywatnych firm leśnych na przykładzie wybranego nadleśnictwa
  Local conditions of the development of private forest firms on the example of selected forest district
  Dariusz Zastocki, Tadeusz Moskalik, Jarosław Sadowski, Łukasz Mokrzyński, Marek Dydkowski [pobierz pdf]

 • Wpływ parametrów harwestera na warunki glebowe - identyfikacja zbioru czynników
  Influence of parameters of harvester on soil conditions - the identification of a set of factors
  Łukasz Lewaszkiewicz, Andrzej Grieger [pobierz pdf]

 • Wybrane gospodarcze i przyrodnicze aspekty zagospodarowania pozostałości zrębowych
  Selected Economic and Nature-related Aspects of Logging Residues Management and Utilization
  Jarosław Sadowski, Tadeusz Moskalik, Dariusz Zastocki, Tatiana Wrona [pobierz pdf]

 • Zrównoważony łańcuch dostaw drewna na przykładzie wybranego zakładu
  Sustainable Wood Supply Chain based on the example of a chosen sawmill
  Waldemar Sieniawski, Bolesław Porter [pobierz pdf]

 • NOTATKI I DONIESIENIA

 • "Świadomi Zagrożenia" - cele, założenia, przebieg społecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej
  "Aware of the threat" - goals, objectives, conduct of public information and education campaign
  Jacek Zadura [pobierz pdf]

 • Święto Drzewa - święto współpracy. Jak komunikować sukces?
  The Tree Festival - the feast of cooperation. How to communicate success?
  Jacek Bożek [pobierz pdf]

 • Bubobory w Lasach państwowych - przykład projektu edukacyjnego przyczyniającego się do ochrony sów
  "Bubobory in State Forests" - an example of an educational project contributing to the conservation of owls
  Joanna Sitkiewicz, Dariusz Anderwald [pobierz pdf]

 • Co nowego w edukacji leśnej? Przemyślenia po szóstym Europejskim Kongresie Pedagogów Leśnych 2011.
  What's new in forest education? Conclisions on the 6th International Congress in Forest Pedagogics 2011
  Wiktor Naturski, Anna Pikus [pobierz pdf]

 • Zmiany programowe w oświacie a edukacja leśna.
  Curriculum changes in education and forestry education
  Ilona Mrowińska [pobierz pdf]

 • Treści leśne w podręcznikach szkolnych.
  Forestry content in school textbooks
  Barbara Czołnik, Benedykt Roźmiarek [pobierz pdf]

 • Przegląd funkcji lasu w praktyce. Studencki obóz naukowy w Puszczy Augustowskiej.
  The review of forest functions in practice. Students scientific camp in Augustów Forest
  Iwona Ludwiczak, Krzysztof Maciaszczyk, Wojciech Reźnik, Adrian Witczak [pobierz pdf]

 • Diaporama jako materiał promocyjny i ciekawa pomoc dydaktyczna.
  Slideshow as promotional media and interesting didactic tool
  Barbara Mirek-Michalska [pobierz pdf]

 • Udostępnianie lasu, wczoraj i dziś
  Free access to forests in the past and nowadays
  Waldemar Sieradzki [pobierz pdf]

 • DODATEK [pobierz pdf]

Druk i opracowanie dofinansowano ze środków:
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

<< PreviousNext >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 30.12.2016 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej