Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 33 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.14, Zeszyt 33/4/2012
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Obce gatunki w lasach

Gatunki obce, to według definicji Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD) takie gatunki, które wskutek działalności człowieka zostały wprowadzone(introdukowane) poza obszar naturalnego występowania. Część introdukcji do środowiska naturalnego jest wynikiem zamierzonego działania, np. w gospodarce leśnej, łowiekiej czy rybackiej. Wiele gatunków obcych dostaje się do środowiska naturalnego wskutek ucieczek z upraw i hodowli. Istotnym źródłem nowych introdukcji są niezamierzone zawleczenia gatunków obcych wraz z importowanymi roślinami i zwierzętami bądź towarami. Część zawleczeń nie jest związana z obiektem importu, ale ze środkami transportu, którymi jest on realizowany. Wprowadzenie obcych gatunków może również być wynikiem pośredniego udziału człowieka, poprzez likwidację barier i umoźliwienie samodzielnej ekspansji zasięgu.


Zamawiam (koszty dystrybucji)

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Przyczyny i skutki inwazji biologicznych na świecie i w Polsce
  Reasons and consequences of biological invasions in the world and in Poland
  Wojciech Solarz [pobierz pdf]

 • Problematyka gatunków obcych w systemach certyfikacji FSC i PEFC
  Alien species issues in FSC and PEFC certyfication systems
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]

 • Motywy, okoliczności i środowiskowe konsekwencje wprowadzania obcych gatunków drzew i krzewów do lasów
  Motives, circumstances and environmental consequences of the introduction of alen tree and shrub species into forests
  Władysław Danielewicz, Blanka Wiatrowska [pobierz pdf]

 • Stan badań nad obcymi gatunkami drzew w polskich lasach
  Alien tree species in polish forests: thestateof the research
  Anna Gazda [pobierz pdf]

 • Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych: co wiemy o puli obcych gatunków drzew oraz o rozmieszczeniu wybranych taksonów
  Alien Tree species in the polish managed forests. What do we know about ' alien species pool' and spatial patterns in the distribution of these trees
  Anna Gazda Paweł Augustynowicz [pobierz pdf]

 • Znaczenie obecności robinii Robinia pseudoacacia w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych
  Effect of black locust Robinia pseudoacacja in mid-field woody vegetation clumps for diversity and population density of breeding birds
  Krzysztof Kujawa [pobierz pdf]

 • Przekształcanie drzewostanów robiniowych w rezerwacie przyrody - koncepcja i realizacja
  Black locust stands' conversion in a nature reserve - conception and execution
  Anna Gazda, Stanisław Miścicki[pobierz pdf]

 • Wpływ opadu roślinnego robinii akacjiwej Robinia pseudoacacia (L.) na proces rozwoju gleby na obszarach zdegradowanych
  The influence of plant litter of the black locust robinia pseudoacacia L. on the process of soil formation on the degraded areas
  Oimahmad Rahmonov, Tomasz Parusel [pobierz pdf]

 • Wpływ robinii akacjowej Robinia pseudoacacia (L.) na zawartość mineralnych form azotu w poziomach próchnicznych terenów rekultywowanych dla leśnictwa
  Influence of the black locust Robinia pseudoacacia L. to the content of mineral forms of nitrogen in humus levels of the areas reclaimed to forest
  Tomasz Wanic, Marek Pająk [pobierz pdf]

 • Ekonomiczne znaczenie obcych gatunków drzew na przykładzie daglezji i robini na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,Krakowie i Krośnie
  Economic importance of non-indigenous tree species black locust (Robinia pseudoacacia) and douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) in Regional Directorates of State Forests in Katowice, Kraków and Krosno
  Marcin Piszczek, Anna Janusz, Maria Kuc [pobierz pdf]

 • Inwazje drzew introdukowanych w celach komercyjnych jako problem globalny
  Invasions of tree speciesintroduced in commercial purposes as a global problem
  Beata Woziwoda [pobierz pdf]

 • Charakterysyka warunków glebowych gatunków introoodukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Pruszków
  Characteristics of soil conditions of introduced species in case Pruszków Forest District
  Jarosław Lasota, Ewa Błońska, Tomasz Wanic, Zdzisław Więcek [pobierz pdf]

 • Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia (L.) w gospodarczej uprawie plantacyjnej
  Applying black locust Robinia pseudoacacia (L.) in wood plantation
  Kazimierz Zajączkowski, Tomasz Wojda [pobierz pdf]

 • Plantacje topolowe w przyrodniczych warunkachPolski
  Poplar Plantations in natural conditions of Poland
  Kazimierz Zajączkowski, Tomasz Wojda [pobierz pdf]

 • Gospodarcze znaczenie plantacji topolowych w zrównoważonym leśnictwie
  Polar plantations and their economic value in sustainable forestry
  Anna Janusz, Marcin Piszczek, Maria Kuc [pobierz pdf]

 • Znaczenie dęba czerwonego w ekosystemie leśnym i rachunku ekonomicznym nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
  Influence of northen red oak Quercus rubra L. in forest ecosystem and economic calculs in Regional Directorate of State Forests in Katowice
  Maria Kuc, Marcin Piszczek, Anna Janusz [pobierz pdf]

 • Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost Radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów
  Influence of extreme climate conditions on radial increment of red oak Quercus rubra in Forest Experimental Station Rogów
  Szymon Bijak, Agnieszka Bronisz, Karol Bronisz [pobierz pdf]

 • Rozpoznawanie dębu czerwonegoQuercus rubra na zdjęciach lotniczych wykonanych w końcowej fazie sezonu wegetacyjnego
  Recognition of red oak Quercus rubra L. on aerial photographs taken in the final stage of the Growing season
  Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak [pobierz pdf]

 • Interdyscyplinarne badania ekologicznych skutków introdukcji dębu czerwonego Quercus Rubra w lasach Polski Środkowej
  Interdyscyplinary Research of Ecological Efects of northern red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (Central Poland) - the Principles And aims of study
  Beata Woziwoda, Izabela Kałucka, Małgorzata Ruszkiewicz- Michalska, Małgorzata Sławska, Marek Sławski, Wojciech Tołoczko, Mariusz Hachułka, Dominik Kopeć, Stanisław Rosadziński, Janusz Witkowski [pobierz pdf]

 • Walka z czeremchą amerykańską Padus serotina. Ocena skuteczności wybranych metod w Kampinowskim Parku Narodowym
  Elimination of amerinan bird cherry padus serotina - the effectiveness assessment of the selected methods in the Kampinos National Park
  Anna Namura- Ochalska [pobierz pdf]

 • Wpływ różnych warunków ocienienia na biomasęsiewek dębu bezszypułkowego rosnącego w interakcji z inwazyjną czeremchą amerykańską
  The influence of different shade conditions biomass of sessile oak seedlings growing in interaction with invasive black cherry
  Ernest Bielinis, Piotr Robakowski, Bartosz Bułaj [pobierz pdf]

 • Wzrost, zawartość azotu w liściach i lotne związki allelochemiczne siewek dębu bezszypułkowego Quercus petrea i czeremchy amerykańskiej Prunus serotina w różnych warunkach ocienienia i konkurencji
  Growth, leaf nitrogen concentration and volatile allelochemical compounds of Quercus petrea and Prunus serotina seedlings growing in diferent conditions of shade and competition
  Piotr Robakowski, Ernest Bielinis, Jerzy Stachowiak, Bartosz Bułaj [pobierz pdf]

 • Kto groźniejszy obcy czy swój? Negatywne oddziaływanie nawłoci późnej Solidego gigantea, pokrzywy zwyczajne Urtica dioica i przytulii czepnej Galium aparine na gatunki runa leśnego we wtórnych lasach olszowych, posadzonych na gruntach porolnych
  Who is more dangerous: the alien or the netive? The negative impact of Solidago Gigantea, Urtica dioica and Galium aparine on the herbaceous woodland species in recent post-agricultural alder woods
  Anna Orczewska [pobierz pdf]

 • Wybrane aspekty biologii nasion inwazyjnego terofita Impatiens glandulifera royle (Balsaminaceae)
  Selected aspects of seed biology of invasive therophyte Impatiens glandulifera royle (Balsaminaceae)
  Beata Janczak, Jerzy Zieliński [pobierz pdf]

 • Erechtites hieracifolia (L) RAF.EX DC.-gatunek inwazyjny we florze Polski Środkowej
  Erechtites hieracifolia (L) RAF.EX DC.- invasive alien species in the flora of Central Poland
  Ewelina Koczywąs, Piotr Niedźwiedzki, Michał Pieńkowski [pobierz pdf]

 • Abiotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia laciniata - inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae
  Abiotic environment changes triggered by cutleaf coneflower Rudbeckia laciniata (L.)- an invasive species of plant of the Asteraceae family
  Rafał Łopucki, Iwona Mróz [pobierz pdf]

 • Udział obcych gatunków roślin naczyniowych w strukturze leśnych zespołów roślinnych Nadleśnictwa Kozienice
  Alienspecies of vascular plants in structure of forest plant associations in the forest Division Kozienice
  Jacek Koba [pobierz pdf]

 • Wpływ nasadzeń obcych gatunków drzew na strukturę syntaksonomiczną zbiorowisk leśnych
  Impact of planted alien tree species on the syntaxonomical structure of forest communities
  Wiesław Cyzman, Adam Barcikowski, Anna Wojciechowska [pobierz pdf]

 • Siedliskowo-ekologiczne wzorce występowania obcych inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego mazowsza. Wybrane aspekty
  Habitat and ecological patterns of the occurrence of invasive alien plant species in the small river valleys of estern masovia
  Ewa Kołaczkowska [pobierz pdf]

 • Obce gatunki sromotnikowatych phallaceae w lasach Polski
  Alien species of stinkhorns phallaceae in forests of Poland
  Andrzej Szczepkowski, Artur Obidziński [pobierz pdf]

 • Szop pracz Procyon lotor w Polsce- ekologia inwazji
  Raccoon Procyon lotor in Poland - ecology of invasion
  Henryk Okarma, Andrzej Zalewski, Magdalena Bartoszewicz, Aleksandra Biedrzycka, Ewa Jędrzejewska [pobierz pdf]

 • Strategia Polskiego Związku Łowieckiego w postępowaniu z gatunkami obcymi w ekosystemach leśnych
  Polish Hunting Association strategy in dealing with alien species in forest ecosystems
  Dariusz Zalewski [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie paśników żubrowych przez daniele i muflony w województwie Zachodniopomorskim
  Use of European Bison's artificial feeding site by fallow deers and mouflons in the western pomerania
  Maria Urbańska, Aleksandra Kraśkiewicz, Artur Grześkowiak,Maciej Tracz, Henryk Gierszal [pobierz pdf]

 • Wiewiórka szara Sciurus carolinensis w Polsce - science fiction czy realne zagrożenie?
  Grey squirrel sciurus carolinensis in Poland: science fiction oran actual threat?
  Dagny Krauze- Gryz, Jakub Gryz [pobierz pdf]

 • Szczeżuja chińska w stawach sąsiadujących z lasami
  Mussels Sinanodonta woodiana in ponds neighboring with forests
  Wojciech Andrzejewski, Maria Urbańska, Henryk Gierszal [pobierz pdf]

  NOTATKI I DONIESIENIA
 • Regulacje Prawne w Polsce dotyczące gatunków obcych występujących w lasach
  Regulation in Poland on alien species found in the forests
  Ewa Pisarczyk [pobierz pdf]

 • Inwazyjne gatunki Roślin nad jeziorem Charzykowskim
  Inventory and Eradication of invasive species near Charzykowskie lake
  Justyna Rymon-Lipińska [pobierz pdf]

 • WNIOSKI POKONFERENCYJNE [pobierz pdf]


Druk i opracowanie dofinansowano ze środków:
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

<< PreviousNext >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 29.12.2016 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej