Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 37 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 37/4/2013
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

 

Zamawiam (koszty dystrybucji)

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • "Zielony Punkt Kontrolny" jako przykład współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Orientacji Sportowej a Lasami Państwowymi
  "Green Checkpoint"- the concept of forest available different kinds of orientation in the field
  Piotr Cych, Włodzimierz Protasiewicz
  [pobierz pdf]

 • Rozwój drugich domów na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie regionu Borów Tucholskich
  The development of second homes in areas of natural value on the example of Bory Tucholskie
  Czesław Adamiak
  [pobierz pdf]

 • Ścieżki dydaktyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako element edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży
  Educational paths of the Bieszczady National Park as a component of children's and youth environmental education
  Bożena Alejziak, Wojciech Maciejowski [pobierz pdf]

 • Puszcza Pyzdarska - reaktywacja pojęcia
  Pyzdry forest - reactivation of the term
  Paweł Anders [pobierz pdf]

 • Turystyka dźwiękowa i spacery dźwiękowe jako formy aktywności turystyczno- rekreacyjnej w lasach
  Sound tourism and soundwalks as a formof tourist and recreation activity in the woods
  Sebastian Bernat [pobierz pdf]

 • Opinie kajakarzy o organizacji turystyki na szlaku wodnym Czarnej Hańczy w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego
  Opinions of canoeists on the organization of tourism in the Wigry National Park along the Czarna Hańcza waterway
  Hanna Prószyńska-Bordas [pobierz pdf]

 • Zastosowanie metody interpretacji dziedzictwa w kanalizacji ruchu turystycznego na przykładzie Borów Tucholskich
  Application of heritage interpretation's method in the tourism movement on the basis of the Tuchola Forest
  Renata Jaroszewska-Brudnicka, Robert Brudnicki [pobierz pdf]

 • Ocena atrakcyjności krajoznawczej Gór Świętokrzyskich w świetle badań ankietowych
  The estimationof the attractiveness of sightseeing of in the Świętokrzyskie Mountains in the light of the survey?
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Mariusz Jaśkiewicz [pobierz pdf]

 • Czynniki wpływające na degradację szlaków turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
  Factors affecting the degradation of hiking trails within in Tatra National Park
  Agata Ciszewska, Marta Deptuła [pobierz pdf]

 • Tanatoturystyka jako nowa, potencjalna forma turystyki w lasach Mazur, wykorzystująca zasób historycznych i zabytkowych cmentarzy ewangelickich
  Thanatourism as a new, potential from a turism in Mazuria forests sourcing from historic and monumental protestant cemeteries
  Anna Długozima, Izabela Dymitryszyn, Edyta Winiarska [pobierz pdf]

 • Wielkość ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym
  The size of turist traffic in Kampinoski National Park
  Katarzyna Dzioban [pobierz pdf]

 • Fauna sposobem podnoszenia przyrodniczej atrakcyjności turystycznej obszaru
  Fauna as a way to increase natural tourist attractiveness of a specyfic area
  Sylwia Graja-Zwolińska, Ewa Rączkiewicz, Aleksandra Spychała [pobierz pdf]

 • Lasy jako miejsca realizacji indywidualnych potrzeb aktywności i wypoczynku ludności
  Forests as places of satisfying an individual's need for activity and relaxation
  Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka [pobierz pdf]

 • Atrakcyjność turystyczna lasów w kontekście nowych tendencji i trendów w turystyce
  Forest tourist attractiveness in the context of the new tendencies and trends in tourism
  Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska [pobierz pdf]

 • Kajakiem po Lubelszczyźnie - potencjał rozwojowy kajakarstwa turystycznego w województwie lubelskim
  Lubelskie by canoe - potencjal of development touristic canoeing in lubelskie province
  Monika Hurba [pobierz pdf]

 • Stawonogi Arthropoda, rzeczywiste oraz potencjalne ofiary ruchu turystycznego
  Arthropods as actual and potential victims of tourism
  Stanisław Huruk, Alicja Huruk, Marcin Sikorski, Adrian Pankowski, Ewa Wojtyna
  [pobierz pdf]

 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Wolińskiego Parku Narodowego - stan obecny i perspektywy rozwoju
  Tourism and recreation development of Wolin National Park - the current state and prospects
  Emilia Janeczko, Małgorzata Woźnicka, Magdalena Grzesiak [pobierz pdf]

 • Możliwości rozwoju turystyki militarnej w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Wejherowo
  The possibilities of military tourism development in forests on the example of Wejherowo District
  Emilia Janeczko, Mateusz Heise [pobierz pdf]

 • Kreowanie nowych produktów turystycznych na obszarach przyrodniczo cennych
  Creation of the territories of great natural value
  Renata Jaroszewska-Brudnicka, Robert Brudnicki [pobierz pdf]

 • Początki turystyki na terenie Łysogór
  Beginnings of the tourism on the area Lysogóry
  Cezary Jastrzębski [pobierz pdf]

 • Pomniki Przyrody jako istotny element edukacji ekologicznej w Bydgoszczy
  Monuments of nature as an important part of enviromental education in Bydgoszcz
  Bartosz Kaszyński, Hanna Szczukowska [pobierz pdf]

 • Społeczna ocena komunikacyjnego udostępnienia lasów do celów rekreacyjnych i turystycznych
  Social assessment of road access to forests used for recreational and tourism purposes
  Jarosław Kikulski [pobierz pdf]

 • Skuteczność parków narodowych w pozyskiwaniu funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko (2007-2013) na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej
  Effectiveness of national parks in obtaining European funds in the scope of the Operational Programme Infrastructure and Environment (2007-2013) for the construction and modernisation of tourist infrastructure
  Marcin Kozieł [pobierz pdf]

 • Turystyka w górskich przygranicznych parkach narodowych w Europie
  Tourism in mountain border national parks in Europe
  Marzena Kozyra [pobierz pdf]

 • Postrzeganie rozwoju turystyki w oparciu o ostoje Natura 2000 w wybranych gminach Podhala
  Perception of development of tourism in support of mainstays Natura 2000 in chosen communes of Podhale region
  Krystyna Krauz, Adam Mroczka [pobierz pdf]

 • Funkcja turystyczno-rekreacyjna leśnego pasa ochronnego na przykładzie lasów Lublinieckich, Raciborskich i Pszczyńskich
  The tourist-recreational function of the Forest Protective Belt exemplified by Lasy Lublinieckie, Raciborskie and Pszczyńskie
  Wojciech Kurda, Katarzyna Pukowiec [pobierz pdf]

 • Leśna ścieżka geoturystyczna "Dawna Kopalnia Babina" w pierwszym w Polsce światowym geoparku "Łuk Mużakowa"
  Forest geoturistic path "Old Mine Babina" in the first in Poland, worlds geopark "Muskau Arch"
  Marek Maciantowicz [pobierz pdf]

 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego rezerwatu krajobrazowego Dolina Racławki dla potrzeb turystyki i rekreacji
  Natural environment valorization of the landscape reserve Dolina Racławki for tourism and recreation purposes
  Wojciech Maciejowski, Tomasz Skalski, Renata Kędzior, [pobierz pdf]

 • O wartości rekreacyjnej obszaru chronionego oraz metodzie jej pomiaru
  About the recreational value of the protected area and the method of its meascurement
  Ludwik Mazurkiewicz, Artur Bosek
  [pobierz pdf]

 • Żeglarstwo a środowisko naturalne - opinie żeglarzy
  Sailing versus natural environment - the opinions of sailors
  Jolanta Mogiła-Lisowska [pobierz pdf]

 • Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zagospodarowania turystycznego obszarów chronionych na przykładzie Lasów Janowskich
  Requirements and prospects and prospects for touristic development of protected areas as illustrated by Janowskie Forests
  Elżbieta Moskal [pobierz pdf]

 • Ocena poziomu ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych
  Assesment of consumer protection in the tourist services market
  Irena Ozimek, Patryk Łach [pobierz pdf]

 • Ocena warunków wypoczynku człowieka nad zbiornikiem wodnym w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych -na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego
  Evaluation of man leisure conditions by the view of the selected bioclimatic indicators - the case of the Sulejów Reservoir
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga [pobierz pdf]

 • Działania Lasów Państwowych w zakresie turystycznego udostępnienia lasu
  The activities of State Forests of sharing forest for tourism
  Aldona Perlińska, Maria Rothert [pobierz pdf]

 • Uczestnictwo w surwiwalu jako formie aktywności turystyczno-rekreacyjnej w świetle badań
  Study of participation in recreational survival activities understood as a from of tourism and recreation
  Przemysław Płoskonka [pobierz pdf]

  Projekt jest realizowany w ramach  badań statutowych  AWF - DS 170
 • Presja turystyki wędkarskiej w Parku Narodowym "Ujście Warty"
  The pressure of fishing tourism in the "Ujście Warty"
  Katarzyna Przybylska, Wojciech Andrzejewski, Katarzyna Maria łnierowicz, Jan Mazurkiewicz, Maria Urbańska, Maciej Adamczyk [pobierz pdf]

 • Turystyka konna w Lasach Państwowych
  Horse riding in State Forests.
  Wioletta Kacprzyk, Maria Rothert [pobierz pdf]

 • Leśne produkty turystyczne Puszczy Białowieskiej
  Forest tourist products of Białowieża Forest
  Artur Rutkiewicz
  [pobierz pdf]

 • Atrakcyjność turystyczna a różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w Dolinie Górnej Raby
  Touristic atractiveness vs. diversity of ground beetles (Carabidae) in the valley of the Raba River
  Tomasz Skalski, Renata Kędzior, Mateusz Przebięda, Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Wojciech Maciejowski
  [pobierz pdf]

 • Leśny operator turystyki - nowe możliwości promowania turystyki w lesie
  Forest tour operator - new possibilities of promoting foresttourism
  Jarosław Skłodowski, Wojciech Ożga [pobierz pdf]

 • Teoria i praktyka rozwoju ekoturystyki w Puszczy Białowieskiej - przykład gmin Białowieża i Hajnówka
  Theory and practice of ecotourism development in the Białowieża Primeval Forest - example of Białowieża and Hajnówka communes
  Adam Snopek
  [pobierz pdf]

 • Turystyka w Leśnych Kompleksach Promocyjnych na terenie RDLP w Białymstoku
  Tourism promotion in forest complexes in RDLP in Białystok
  Zdzisław Szkiruć [pobierz pdf]

 • Turystyczne użytkowanie Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
  Tourist use of the "Bory Tucholskie" National Park
  Beata Szyda, Dariusz Sokołowski [pobierz pdf]

 • Baza noclegowa jako czynnik rozwoju turystyki w województwie Warmińsko-Mazurskim
  Accomodation as a factor of the tourism development in the Warmia and Mazury region
  Ewa Świstak, Beata Sawicka, Monika Świątkowska [pobierz pdf]

 • Lasy, owady i nie tylko - impresje z północy Tajlandii
  Forests, insects, and more - impressions of Northern Thailand
  Henryk Tracz, Tomasz Mokrzycki, Sławomir Mazur, Jerzy Borowski, Adam Byk
  [pobierz pdf]

 • Dziedzictwo geomorfologiczne Polski jako atrakcja turystyczna
  Geomorphologic heritage of Poland as a tourist attraction
  Justyna Warowna, Wojciech Zgłobicki, Renata Kołodyńska Gawrysiak, Piotr Migoń, Aneta Kiebała [pobierz pdf]

 • Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawców
  Conditions and opportunities for using natural values in creating ecotouristic product of rural areas based on chosen accommodation suppliers
  Jacek Witkowski [pobierz pdf]

 • Utrudnienia i konflikty na szlakach turystycznych - ich uwarunkowania i znaczenie w kształtowaniu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej
  Obstacles and conflicts along hiking trails - their causes and significance in the development of tourism and recreation infrastructure
  Piotr Wałdykowski, Agata Cieszewska, Renata Giedych, Joanna Adamczyk [pobierz pdf]

 • Ocena zmian w środowisku wokół szlaków rekreacyjnych na przykładzie Rezerwatu Las Bielański w Warszawie
  Evaluation of changes in environment around recreational routes on the example of Bielański Forest Reserve in Warsaw
  Ewa Zdanowicz, Jarosław Skłodowski [pobierz pdf]

 • Ocena warunków bioklimatycznych zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
  Assessment of the bioclimatic conditions of forest communities in the Białowieża National Park
  Marta Ziółek, Marcin Kozieł, Paweł Czubla [pobierz pdf]Druk i opracowanie dofinansowano z:
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 29.12.2016 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej