Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 45 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.17, Zeszyt 45/4/2015
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Czym jest "Szlak karpia"? Percepcja przez Wielkopolan
  What is the "Carp trail"? Perception of the people from Wielkopolska Region
  Wojciech Andrzejewski, Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała, Maria Urbańska, Jan Mazurkiewicz [pobierz pdf]

 • Wpływ walorów przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny
  The influence of natural values of the Babia Góra National Park on tourist traffic
  Joanna Barniak, Maciej Banaś [pobierz pdf]

 • Krajobraz a turystyka na przykładzie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego
  Lanscape and tourism on Nadwieprzański Landscape Park example
  Sebastian Bernat [pobierz pdf]

 • Nie tylko przyroda - elementy kulturowe w programie ścieżek dydaktycznych
  Not only the nature - heritage elements in the content of educational trails
  Szymon Bijak [pobierz pdf]

 • Las miejscem realizacji zajęć edukacyjnych w opinii studentów Wydziału Turystyka i Rekreacja AWF
  w Warszawie/ Forest as a place of educational activities in opinion of students of the Faculty of Tourism and Recreation AWF Warsaw
  Katarzyna Dzioban, Artur Bosek, Przemysław Płoskonka [pobierz pdf]

 • Zmienność warunków wypoczynku człowieka w lesie nad jeziorem w świetle wskaźników bioklimatycznych na przykładzie jeziora Sasek Wielki
  Variation of leisure conditions in forest by the lake due to bioclimatic indexes based on the example of Sasek Wielki lake
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga [pobierz pdf]

 • Turystyka rowerowa w lasach w świetle potrzeb i oczekiwań użytkowników
  Forest leisure cycling (woodland cycling) in the users' needs and expectation context
  Agata Cieszewska, Piotr Wałdykowski, Gabriela Maksymiuk, Joanna Adamczyk, Renata Giedych [pobierz pdf]

 • Potencjał turystyczny śródleśnych cmentarzy ewangelickich w nadleśnictwach Maskulińskie i Pisz
  Touristic potential of protestant forests cemeteries in Maskulińskie and Pisz Forest Districts
  Anna Długozima, Izabela Dymitryszyn, Edyta Winiarska-Lisiecka [pobierz pdf]

 • Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrody nieożywionej jako podstawa wyznaczania nowych szlaków geoturystycznych, na przykładzie doliny Skawicy
  Inventory and valorisation of the natural resoursces of inanimate as the basis for determining new routes geotourist, for example Skawica valleys
  Paweł Franczak, Karolina Listwan [pobierz pdf]

 • Prawne aspekty zbioru grzybów w lasach
  Legal aspects of mushroom picking in the forests
  Andrzej Grzywacz [pobierz pdf]

 • Porosty jako wyznacznik przydatności Puszczy Wkrzańskiej dla turystyki i rekreacji
  Lichens as the indicator of usefulness of Ueckermünde Heath Puszcza Wkrzańska for tourism and recreation
  Robert Janczar, Krzysztof Kwilecki [pobierz pdf]

 • Usługi ekosystemów dla turystyki na przykładzie projektowanego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze
  Ecosystem services for tourism on the example of the Transboundary Biosphere Reserve Roztocze
  Wioletta Kałamucka [pobierz pdf]

 • Podstawy metodyczne oceny atrakcyjności krajobrazowej zbiorników wodnych na terenach leśnych
  The methodological basis of the assessment of the landscape attractiveness of the forest water reservoirs
  Dorota Kargul-Plewa, Emilia Janeczko [pobierz pdf]

 • Wpływ turystyki na środowisko Doliny Wodącej (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska)
  Tourism impact on the natural environment in the Wodąca Valley (Cracow-Wieluń Upland)
  Katarzyna Kasprowska-Nowak [pobierz pdf]

 • Ocena czynników wpływających na wypoczynek w lasach
  Evaluation of factors influencing on leisure and recreation in the forest
  Jarosław Kikulski [pobierz pdf]

 • Zakres koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych
  The scope of the concept of recreation and tourism development for the area of the Promotional Forest Complex Lasy Elbląsko-Żuławskie with particular emphasis on forest areas
  Mariusz Kistowski, Jarosław Mytych [pobierz pdf]

 • Ścieżki przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego w opinii turystów
  Natural paths of the Magura National Park in tourist opinion
  Krystyna Krauz, Adam Mroczka [pobierz pdf]

 • Przemiany funkcji turystyczno-rekreacyjnej na obszarach przyrodniczo cennych wokół GOP-u w ostatnich 25 latach na przykładzie Lasów Lublinieckich
  Transformation of the tourist and recreational function of the environmentally valuable areas around the Upper Silesian Industrial Region in the last 25 years - Lublinieckie Forests case study
  Wojciech Kurda, Katarzyna Pukowiec [pobierz pdf]

 • Obszary leśne warszawskiego odcinka Wisły - percepcja społeczna oraz uwarunkowania zrównoważonego rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych
  Forested areas of the Warsaw section of the Vistula River - public perception and the conditions for sustainable development of tourism and recreation function
  Piotr Majdak [pobierz pdf]

 • Preferencje turystów odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Janowskie" - aspekty ekonomiczne
  Preferences of tourists visiting the "Janowskie Forests" Promotional Forest Complex - economic aspects
  Agnieszka Mandziuk [pobierz pdf]

 • Programy edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP)
  The educational programmes of the Karkonosze Mountain national park (KRNAP)
  Aneta Marek [pobierz pdf]

 • Prezentacja lasów miejskich na mapach na przykładzie Warszawy
  Presentation of urban forests on the maps for example Warsaw
  Tomasz Olenderek [pobierz pdf]

 • Demograficzne determinanty zachowań turystycznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym
  Demographic determinants of visitor behavior in the Świętokrzyski National Park
  Hanna Prószyńska-Bordas [pobierz pdf]

 • Zielony Pierścień Warszawy jako obszar rozwoju turystyki militarnej
  The Green Ring of Warsaw as the area of military tourism development
  Dariusz Pszenny, Emilia Janeczko [pobierz pdf]


 • Turystyczna atrakcyjność nadleśnictwa - studium przypadku
  Tourist attractiveness of the Forest District - study cases
  Artur Rutkiewicz, Grzegorz Stolarski, Hubert Sot [pobierz pdf]

 • Udostępnianie lasu na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
  Making forest available for society for example of Regional Directorate of State Forests in Warsaw
  Jacek Sagan, Piotr Lutyk, Robert Tomusiak, Zuzanna Zaczek [pobierz pdf]


 • Charakterystyka sylwetki i zainteresowań uczestników turystyki birdwatchingowej w Polsce
  Profile and interests of bird-watching tourists in Poland
  Jarosław Skłodowski, Aleksandra Jurkowska [pobierz pdf]


 • Tablice informacyjne w lasach i na obszarach chronionych jako narzędzie edukacji - wykorzystana szansa?
  Information boards in forests and protected areas as an educational tool - the exploited opportunity?
  Adam Snopek [pobierz pdf]


 • Funkcja turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
  Tourist function of The Gostynińsko-Włocławski Landscape Park
  Dariusz Sokołowski, Barbara Szyda [pobierz pdf]

 • Udostępnienie infrastruktury komunikacyjnej na obszarach leśnych dla celów turystycznych
  Making available of communication infrastructure in forest areas for tourism
  Grzegorz Trzciński [pobierz pdf]

 • Ruch turystyczny na szlaku Czarny Staw - Rysy w Tatrach. Profil turystów i ich oddziaływanie na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego
  Tourist traffic on the route Black Pond - Cracks in the Tatras. Profile of tourists and their impact on the nature of the Tatra National Park
  Edward Wlazło, Paweł Franczak, Konrad Połtorzecki, Marcin Doleżuchowicz [pobierz pdf]


  Notatki
  /Notes
 • Puszcza Zielonka - 50 lat promowania
  The Zielonka Forest - 50 years of promotion
  Paweł Anders [pobierz pdf]

 • Przygotowanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego do udostępniania dla turystyki
  Availability of Świętokrzyski National Park for tourist use
  Stanisław Huruk, Alicja Huruk, Marcin Matysek, Jan Sobieraj [pobierz pdf]

 • Działania w zakresie turystycznego i rekreacyjnego udostępniania lasu prowadzone przez Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu w DGLP
  Activities in the field of tourism and recreational forest sharing conducted by the Department of Education and Sharing of Forest in DGLP
  Anna Pikus, Maria Rothert [pobierz pdf]

 • Porządkowanie przestrzeni leśnej pod kątem turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania lasu na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
  Ordering the forest space for tourist and recreation forest management - basing on the Gdańsk Regional Directorate of State Forests example
  Zbigniew Popławski [pobierz pdf]

 • Krótka historia turystycznej promocji użytków ekologicznych Poznania
  Short story of ecological sites for promotion of tourism in Poznań
  Maria Urbańska, Henryk Gierszal, Wojciech Andrzejewski [pobierz pdf]

Wydano przy pomocy:
<< PreviousNext >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 15.12.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej