Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 46 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.18, Zeszyt 46/1/2016
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Ochrona lasu czy ochrona ekosystemów leśnych? Z prac nad Narodowym Programem Leśnym
  Forest conservation or protection of forest ecosystems? From the work on the National Programme on Forests
  Kazimierz Rykowski [pobierz pdf]

 • W poszukiwaniu perspektywicznej koncepcji ochrony lasu
  The search of perspective concept of forest protection
  Kazimierz Szabla, Andrzej Szujecki [pobierz pdf]

 • Gradacje szkodników pierwotnych sosny w Lasach Państwowych
  Outbreaks of the primary Scots pine pests in State Forests
  Aldona Perlińska, Agnieszka Hamera-Dzierżanowska
  [pobierz pdf]

 • Gatunkowa różnorodność grzybów terenów leśnych Polski
  Species diversity of fungi of forest areas in Poland
  Andrzej Grzywacz, Jacek Piętka, Andrzej Szczepkowski [pobierz pdf]

 • Interakcje międzygatunkowe w świecie grzybów nadrzewnych
  Interspecies interactions in the world of lignicolous fungi
  Jacek Piętka [pobierz pdf]

 • Stanowiska kilku rzadkich i zagrożonych grzybów w rezerwacie "Las Natoliński" w Warszawie
  Localities few rare and endangered fungi in the "Las Natoliński" reserve in Warsaw.
  Jacek Piętka [pobierz pdf]

 • Zmiany awifauny leśnej polski na tle działań gospodarczych, zmian klimatycznych i zaburzeń przyrodniczych
  Changes in Polish forest avifauna on the background economic activities, climate changes and natural disturbances
  Dorota Zawadzka [pobierz pdf]

 • Ekologiczne uwarunkowania zasiedlenia pniaków przez chrząszcze kambio i ksylofagiczne w drzewostanach sosnowych po szkodach abiotycznych w 2014 r. W Nadleśnictwie Zwierzyniec
  Ecological conditions of the stumps colonization by cambio-xylophagous beetles in pine stands after the abiotic damages in 2014 in the Zwierzyniec Forest District
  Piotr Bilański, Grzegorz Lal [pobierz pdf]

 • Korniki (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego
  Bark beetles (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) of the pine forest of Kampinos National Park
  Dawid Marczak, Jakub Masiarz [pobierz pdf]

 • Obce gatunki korników (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w faunie polski i potencjalne zagrożenia dla drzewostanów
  Alien species of bark beetles (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in the Polish fauna and potential risks to forest stands
  Tomasz Mokrzycki [pobierz pdf]

 • Modelowanie rozkładów żerowisk Jodłowca kolcozębnego Pityokteines spinidens Reitt. na wiatrowałach jodły Abies alba Mill.
  Modelling of Pityokteines spinidens Reitt. egg galleries distributions on silver fir Abies alba Mill. Windfalls
  Rafał Podlaski [pobierz pdf]

 • Termopreferendum i fotopreferendum oraz aktywność dobowa imagines Kornika drukarza ips typographus (l.) I Rytownika pospolitego Pityogenes Chalcographus (l.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)
  Thermopreferendum and photopreferendum and the daily activity rhythm of Ips typographus (L.) and Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)
  Jerzy R. Starzyk, Anna Figura, Dominik Jagieła
  [pobierz pdf]

 • Chrząszcze gnilikowate (Coleoptera, Histeridae) jako stały element fauny subkortykalnej lasów sosnowych i dębowych Wielkopolski
  Hister beetles (Coleoptera, Histeridae) as a permanent element of subcortical fauna of pine and oak forests in the Wielkopolska Lowlands
  Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Radosław Witkowski [pobierz pdf]

 • Konsekwencje gradacji Kornika drukarza - ips typographus (l.)W Parkach Narodowych Szumawa i Las Bawarski
  The consequences of gradation spruce bark beetle - Ips typographus (L.) in national parks Šumava and Bavarian Forest.
  Hubert Jakoniuk [pobierz pdf]

 • Powrót lasu na zaniechane rolniczo sandrowe gleby Równiny Charzykowskiej
  The return of forest on abandoned post-agricultural sandur soils of Charzykowska Plain
  Sławska Małgorzata, Sławski Marek [pobierz pdf]

 • Wpływ kęp starodrzewu na temperaturę gleby i natężenie światła na zrębach
  Influence of residual forest patches on the soil temperature and light intensity on cut areas
  Marek Sławski, Krystian Kowalczyk [pobierz pdf]

 • Ochrona gleby leśnej przy pozyskiwaniu i zrywce drewna
  Forest soil protection in timber harvesting and logging
  Jarosław Sadowski, Tadeusz Moskalik, Dariusz Zastocki [pobierz pdf]

 • Wybrane aspekty ochrony lasu przed zwierzyną
  Selected aspects of forest protection from game
  Bogdan Balik, Tadeusz Moskalik, Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki [pobierz pdf]

 • Ochrona ekosystemów leśnych z perspektywy pracowników urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich
  Forest ecosystems' protection from the perspective of commune, district and provincial offices' employees
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]

 • Ochrona przyrody i leśnej różnorodności biologicznej w lasach państwowych z perspektywy pracowników urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich
  Nature and forest biodiversity protection in State Forests from the perspective of commune, district and provincial offices' employees
  Ewa Referowska-Chodak
  [pobierz pdf]

 • Sylwetka oraz działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. dr hab. Sławomira Mazura
  Henryk Tracz
  [pobierz pdf]


Wydano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania:
"Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL w Rogowie oraz albumu Wartości kulturowo-przyrodnicze LZD w Rogowie".
Konkurs: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016".
Koszt całkowity zadania: 69250,00 zł, kwota dofinansowania: 58 862,00 zł.
<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 20.02.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej