Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 48 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.18, Zeszyt 48/3/2016
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Różnorodność źródeł danych w badaniach dendrochronologicznych

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Wpływ warunków klimatycznych na reakcję przyrostową tyrzech gatunków jodły rosnących w Rogowie (centralna Polska)
  Impact of climate conditions on radial increment of three fir species in Rogów, central Poland
  Szymon Bijak, Agnieszka Bronisz, Karol Bronisz [pobierz pdf]

 • Wpływ warunków pogodowych na szerokość przyrostu rocznego jednego z najrzadszych drzew na pomorzu zachodnim - jarzęba brekinii
  Impact of climate conditions on radial increment of one of the rarest tree species in West Pomerania - wild service tree
  Anna Cedro [pobierz pdf]

 • Zmienność sygnału klimatycznego w przyrostach radialnych na różnych wysokościach pnia jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior l.) rosnącego w Dolinie Pilicy
  Variability of radial growth reaction and climatic signal on different heights of stem of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in Pilica Valley
  Longina Chojnacka-Ożga, Tomasz Jerczyński, Wojciech Ożga, Jacek Zakrzewski [pobierz pdf]

 • Sygnał dendroklimatyczny w sekwencjach przyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat
  Dendroclimatic signal in tree-ring sequences of larches from eastern part of the Carpathians in Poland
  Małgorzata Danek, Monika Chuchro[pobierz pdf]

 • Wpływ występowania drewna kompresyjnego na dekoncentryczność szerokości przyrostów i sygnał klimatyczny w świerku pospolitym z regla dolnego w Tatrach Zachodnich
  Influence of compression wood on growth eccentricity and climatic signal in Norway spruce growing in the montane zone in the Western Tatra Mts
  Karolina Janecka, Ryszard J. Kaczka [pobierz pdf]

 • Tajemnice drzewostanu sosnowego jednego z najstarszych poligonów w Europie - Poligonu Drawskiego
  Secrets of pine stands one of the oldest training grounds in Europe - Poligon Drawski
  Olga Łodzińska-Jurkiewicz [pobierz pdf]

 • Lata wskaźnikowe świerka pospolitego z Puszczy Augustowskiej
  Pointer years of Norway spruce in Augustowska Forest
  Michał Orzechowski, Robert Tomusiak, Marek Ksepko[pobierz pdf]

 • Ocena przydatności danych gridowych w badaniach dendroklimatologicznych
  Assessment of usability of gridded data for dendrochronological research
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Leszek Bolibok [pobierz pdf]

 • Porównanie przyrostów radialnych dębu czerwonego i szypułkowego rosnących w bliskim sąsiedztwie
  Comparison of radial growth of red and pedunculate oak
  Robert Tomusiak, Rafał Wojtan, Wioleta Arasim [pobierz pdf]

 • Dendrochronologiczny zapis osiadania terenu wywołanego przez górnictwo podziemne (Wyżyna Śląska)
  Dendrochronological record of terrain subsidence caused by underground mining (Silesian Upland)
  Monika Franek, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik [pobierz pdf]

 • Wpływ wstrząsów sejsmicznych na przyrost radialny i anatomię drewna wybranych gatunków drzew (Podhale, Polska i Wenchuan, Chiny)
  Impact of earthquakes on radial growth and wood anatomy of selected tree species (Podhale, Poland and Wenchuan, China)
  Daniel Gawior, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik, Yongbo Tie, Patrycja Michałowicz, Jintao Jiang [pobierz pdf]

 • Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne - studium przypadku z Doliny Rybiego Potoku, Tatry Wysokie Growth disturbances in subalpine forest caused by the snow avalanche - ase study form the Rybi Potok Valley, High Tatras
  Michał Lempa, Ryszard J. Kaczka, Barbara Spyt, Patryk Guzik, Mateusz Guzowski, Zofia Rączkowska [pobierz pdf]

 • Dendrochronologiczna analiza czynników spustowych osuwania na stoku góry skalka (Beskid Śląsko-Morawski) Dendrochronological analysis of triggering factors of landslide activity on the slope of Skalka Mt.(the Moravian-Silesian Beskids)
  Katarzyna Łuszczyńska, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik [pobierz pdf]

 • Ocena zagrożenia osuwaniem na postawie analizy przyrostów rocznych olszy nepalskiej (Syczuan, Chiny)
  Landslide risk assessment based on the analysis of Nepalese alder tree rings (Sichuan, China)
  Ireneusz Malik, Yongbo Tie, Małgorzata Wistuba, Jintao Jiang, Piotr Owczarek, Marzena Hapczyk [pobierz pdf]

 • Charakterystyka cech przyrostowych krzewinek salix polaris poddanych działaniu osuwisk oraz soliflukcji
  Characteristic of Salix polaris radial increments exposed to landslides and solifluction
  Liliana Siekacz [pobierz pdf]

 • Dendrochronologiczna ocena przestrzennej zmienności zagrożenia osuwiskowego w masywie Góry Prusów (Beskid Żywiecki)
  Dendrochronological assessment of spatial distribution of landslide hazard in the massif of Mt Prusów (Beskid Żywiecki Mts)
  Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik [pobierz pdf]

 • Możliwości zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych
  Possibilities of image processing application in dendrochronological measurement process
  Joanna Barniak, Małgorzata Danek, Anna Fabijańska [pobierz pdf]

 • Reakcja przyrostowa drzewostanów bukowych w Nadleśnictwie Cewice na zabiegi hodowlane
  Increment reaction of European beech stands in the Cewice Forest Districts on silvicultural treatments
  Szymon Bijak, Piotr Mądrzak [pobierz pdf]

 • Wpływ ekstrakcji substancji żywicznych na wyniki pomiaru odbicia światła niebieskiego
  Influence of resin extraction on Blue Intensity measurements
  Ryszard J. Kaczka, Karolina Janecka, Patrycja Barnaś, Maria Sulwierska, Patryk Guzik, Robert Musioł [pobierz pdf]

 • Proweniencyjna zmienność częstości fluktuacji gęstości drewna (iadfs) świerka pospolitego
  Variation in intra-annual density fluctuations (IADFs) of Norway spruce provenances in Poland
  Marcin Klisz, Joanna Ukalska, Piotr Wrzesiński, Sławomir Wilczyński, Szymon Jastrzębowski [pobierz pdf]

 • Symulacja serii przyrostów radialnych jodły abies alba mill. z wykorzystaniem modeli gamma
  Simulation of radial increment series of Abies alba Mill. using gamma models
  Rafał Podlaski
  [pobierz pdf]

 • Redukcje przyrostów rocznych świerka pospolitego na tle zmian zanieczyszczenia powietrza w relacji do liczby zachorowań ludzi - przykład z Zakopanego
  Spruce tree ring reductions and air pollution changes related to number of human diseases
  Paweł Rutkiewicz, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba
  [pobierz pdf]

 • Zastosowanie intensywności odbicia światła niebieskiego w datowaniu drewna historycznego
  Application of Blue Intensity in the dating of the historical wood
  Barbara Spyt, Ryszard J. Kaczka, Kamil Kściuczyk, Maja Zawadzka [pobierz pdf]

 • Wybrane właściwości strukturalne drewna sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) i sosny czarnej (pinus nigra arn.) rosnących na wydmach nadmorskich w Rezerwacie Mierzeja Sarbska
  Selected structural wood properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and black pine (Pinus nigra Arn.) growing on the seaside dunes in the Mierzeja Sarbska nature reserve
  Robert Tomusiak, Paweł Staniszewski, Katarzyna Szyc, Wojciech Kędziora, Jacek Sagan, Rafał Wojtan
  [pobierz pdf]


Wydano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania:
"Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL w Rogowie oraz albumu Wartości kulturowo-przyrodnicze LZD w Rogowie".
Konkurs: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016".
Koszt całkowity zadania: 69250,00 zł, kwota dofinansowania: 58 862,00 zł.
<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 20.02.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej