Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie

LZD | Wydział Leœny | SGGW
Działalnoœć CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Œwięta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leœnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualnoœci | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualnoœci | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 51 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 51/2/2017
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treœci

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Rola siedlisk mokradłowych dla zachowania różnorodności leśnych skoczogonków (Collembola, Hexapoda)
  w Puszczy Białowieskiej
  The importance of forested wetlands to biodiversity conservation of springtails (Collembola, Hexapoda).
  Białowieża Forest case study

  Małgorzata Sławska, Marek Sławski [pobierz pdf]

 • Siedliskotwórcza rola bobra na przykładzie Nadleśnictwa Borki
  Habitat-forming role of beaver on the example of Borecka Forest District
  Michał Orzechowski, Marek Ksepko [pobierz pdf]

 • Stan siedlisk bagiennych i zróżnicowanie ich drzewostanów
  Marshy habitats status and diversity of their stands
  Roman Zielony Wojciech Kędziora  [pobierz pdf]

 • Zarastanie torfowiska "Długie Bagno" w Kampinoskim Parku Narodowym
  Overgrowing of "Długie Bagno" peat bog in Kampinos National Park
  Łukasz Tyburski 
  [pobierz pdf]

 • Eksperyment manipulacyjny jako narzędzie oceny wpływu zmian klimatycznych na emisję CO2 z torfowiska
  Manipulation experiment as a tool for the study of climate change impact on peatlands CO2 emission
  B.H. Chojnicki, K.M. Harenda, M. Samson, S. Słowińska, M. Słowiński, M. Lamentowicz, J. Barabach,
  M. Zielińska, V.E.J. Jassey, A. Buttler, M. Stróżecki, J. Leśny, M. Urbaniak, D. Józefczyk, R. Juszczak
  [pobierz pdf]

 • Torfowiska jako zbiorniki węgla - zamierzenie renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym
  Peatlands as carbon sinks - peatlands' restoration project in Słowiński National Park
  Katarzyna Bociąg, Izabela Chlost, Roman Cieśliński, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Magdalena Makles,
  Paweł Pawlaczyk
   [pobierz pdf]

 • Znaczenie badań interdyscyplinarnych dla zrozumienia zaburzeń torfowisk w lasach
  Significance of the interdisciplinary studies for the understanding of peatlands disturbances in forested areas
  Mariusz Lamentowicz, Sandra Słowińska, Michał Słowiński, Katarzyna Marcisz, Alexandre Buttler,
  Bogdan H. Chojnicki, Vincent E. J Jassey, Radosław Juszczak, Katarzyna Kajukało, Piotr Kołaczek,
  Łukasz Lamentowicz, Dominika Łuców, Monika K. Reczuga, Mateusz SamsonMałgorzata Zielińska,
  Kamila Harenda, Jan Barabach, Kazimierz Tobolski, Mariusz Gałka
   [pobierz pdf]

 • Łęgi w źródliskach i przy drobnych ciekach wodnych; jak identyfikować, kartować i chronić te zbiorowiska?
  Riparian forests in spring-fed areas and along headwaters: How to identify, map and protect these ecosystems?
  Remigiusz Pielech, Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Marek Malicki, Jerzy Szwagrzyk  [pobierz pdf]

 • Wybrane problemy monitoringu i oceny stanu torfowisk oraz ich usług ekosystemowych
  Selected problems of mires monitoring, conservation status assessment and ecosystem services assessment
  Paweł Pawlaczyk, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk [pobierz pdf]

 • Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku w Nadleśnictwie Warcino
  Assesment of biodiversity on the former industrially exploited peat bog area (Warcino Forest District)
  Tomasz Wanic, Grzegorz Piątek, Maciej Zwydak, Marek Pająk, Marta Szostak, Ewa Błońska,
  Arkadiusz Warczyk, Tadeusz Lewandowski
   [pobierz pdf]

 • Wpływ małych zbiorników wodnych na wybrane elementy środowiska leśnego
  The influence of small mid-forest water reservoirs on chosen elements of forest environment
  Krzysztof Czyżyk, Bolesław Porter  [pobierz pdf]

 • Torfowiska śródleśne w krajobrazie sandrowym na przykładzie Puszczy Drawskiej
  Peatbogs in forest landscape of the outwash plain - the Drawa Great Forest example
  Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk [pobierz pdf]

 •  Ochrona siedlisk mokradłowych w projekcie LIFE13 NAT/PL/000032 "W zgodzie z naturą - LIFE+
  dla Lasów Janowskich"
  Conservation of wetland habitats in LIFE13 NAT/PL/000032 project "In harmony with nature - LIFE+
  for Janowskie Forest"

  Krzysztof Wawer, Sylwia Gielarek [pobierz pdf]

 • Wybiórczość środowiskowa miejsc lęgowych oraz typy umiejscowienia gniazd bociana czarnego Ciconia nigra
  w Kampinoskim Parku Narodowym
  Habitat selection of nesting sites and types of nesting sites of black stork Ciconia nigra in the Kampinos
  National Park

  Adam Olszewski, Andrzej Różycki, Jarosław Matusiak [pobierz pdf]

 • Postawy i przekonania społeczeństwa wobec bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenie LKP Puszcza
  Notecka oraz LKP Puszcza Białowieska
  Public Attitudes and Beliefs towards European Beaver (Castor fiber L.) in Puszcza Notecka and Puszcza
  Białowieska Forest Promotional Complexes

  Jakub Łoboda, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka [pobierz pdf]

 • Rola rezerwatów przyrody w ochronie leśnych mokradeł
  The role of nature reserves in the protection of forest wetlands
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]

 • Metody pomiarów strumieni gazów szklarniowych na torfowiskach
  Methods of greenhouse gases fluxes measurements on peatlands
  Radosław Juszczak , Marek Urbaniak, Marcin Stróżecki, Mariusz Lamentowicz, Bogdan Chojnicki [pobierz pdf]

NOTATKI
notes

 • Gatunki górskie we florze naczyniowej lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej
  The mountain species in the vascular flora of floodplain forests of the Małopolska Upland
  Jacek Koba [pobierz pdf]

 • Bór na Czerwonem - 90 lat aktywnej ochrony. Sukcesy i porażki
  Forest on Red - 90 years of active protection. Successes and failures
  Krzysztof Przybyła [pobierz pdf]Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
oraz zakup pomocy dydaktycznych do Muzeum Lasu i Drewna"
Wartość zadania ogółem: 65 732,48 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 59 159 PLN
www.zainwestujwekologie.pl<< Previous • Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 31.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej