Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 52 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej R.19, Zeszyt 52/3/2017
wersj± pierwotn± Zeszytu jest wersja drukowana

TURYSTYKA W LASACH I NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Analiza przydatno¶ci terenu dla potrzeb turystyki aktywnej oraz zagospodarowania turystycznego, za pomoc±
  metod GIS
  GIS based suitability analysis of the terrain for active tourism and tourist infrastructure
  Joanna Adamczyk, Piotr Wałdykowski [pobierz pdf]

 • Opinie online o parkach narodowych w Polsce
  Online reviews of national parks in Poland
  Czesław Adamiak, Anna Dubownik  [pobierz pdf]

 • Surwiwal - coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy
  Surwiwal - popular form of recreation and its influence on forests
  Szymon Ciapała, Paweł Adamski, Mikołaj Bielański  [pobierz pdf]

 • Potencjał parków uzdrowiskowych w Polsce dla rozwoju turystyki
  Potential of health resort parks in Poland for development of tourism
  Sebastian Bernat 
  [pobierz pdf]

 • Poza szlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym
  O The climate of the forest is less stimulating than the climate of the open area off-trial ski touring
  in Tatra National Park

  Mikołaj Bielański, Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Marcin Olewiński [pobierz pdf]

 • Ocena warunków wypoczynku człowieka w lesie o różnej strukturze w ¶wietle wybranych wskaĽników
  bioklimatycznych
  The climate of the forest is less stimulating than the climate of the open area
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga [pobierz pdf]

 • Metody oceny przyrodniczych ¶cieżek edukacyjnych
  Assessment method of interpretative nature trails
  Agata Cieszewska  [pobierz pdf]

 • Wielko¶ć ruchu turystyczno-rekreacyjnego w Kampinoskim Parku Narodowym od strony polany i ¶cieżki
  dydaktycznej w Lipkowie w latach 2015-2017- analiza porównawcza
  The intensity of tourist and recreational traffic in the Kampinos National Park from the glade
  and educational path in Lipkow side in 2015-2017 - comparative analysis

  Katarzyna Dzioban [pobierz pdf]

 • Obszary chronione w ofercie turystycznej wiod±cych organizatorów turystycznych na polskim rynku
  Protected areas in touristic offers of leading tour operators on Polish market
  Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała [pobierz pdf]

 • Organizacyjne i finansowe aspekty udostępniania ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego dla turystyki
  Logistic and financial aspects of avaible of a ¦więtokrzyski National Park for tourism
  Karol S. Huruk, Stanisław Huruk [pobierz pdf]

 • Warunki bioklimatyczne zbiorowisk le¶nych przy szlakach turystycznych ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego
  Bioclimatic conditions of forest communities near the touristic trails in the ¦więtokrzyski National Park
  Marta Ziółek, Paweł Czubla, Marcin Kozieł  [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów le¶nych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej
  Use of natural values of forest areas in active tourism in Janów Lubelski municipality
  Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Małgorzata Stanicka [pobierz pdf]

 • Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich
  The importance of folk culture for the development of tourism in Bory Tucholskie
  Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda [pobierz pdf]

 • Potencjał geoturystyczny w lasach Pogórza Cieszyńskiego
  Geotourism potential in the forests of the Cieszyn Foothills
  Katarzyna Kasprowska-Nowak [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego
  Geotouristic potential of quarries located in ¦nieżnik Landscape Park
  Aneta Marek, Anna Wi¶niewska  [pobierz pdf]

 • Mapy le¶nictw Gór ¦więtokrzyskich z 1816 roku
  Forestry maps of the ¦więtokrzyskie Mountains from 1816
  Tomasz Olenderek [pobierz pdf]

 • Obiekty obronne "Trójk±ta Lidzbarskiego" na terenie Nadle¶nictwa Orneta
  The "Lidzbark Triangle" defensive structures in The Orneta Forest District
  Waldemar Ostrowski, Jarosław Kikulski 
  [pobierz pdf]

 • Turystyczne aspekty działalno¶ci Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej w Rogowie
  The aim of the study is to evaluate the tourist activity in The Centre of Forest and Environmental Education
  in Rogów

  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Paweł Smulski [pobierz pdf]

 • System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych - założenia i wybrane wyniki
  System of tourist traffic monitoring (SMrt) in the Stołowe Mts. National Park - principles and preliminary results
  Mateusz Rogowski [pobierz pdf]

 • Puszcza Bukowa jako przykład turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania parku krajobrazowego
  The Beech Forest in Szczecin, Poland, as an example of transforming a landscape park into a tourist recreation area
  Jarosław Słowiak [pobierz pdf]

 • Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast
  The importance of naturally valuable areas for tourist function development in the subrban areas of polish cities
  Barbara Szyda, Tomasz Karasiewicz
  [pobierz pdf]

 • Potencjał rekreacyjny a możliwo¶ci zagospodarowania turystycznego w zakresie geoturystyki na przykładzie
  rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami i jego otoczenia
  Recreation potential assessment and conditions of geotourism development on the example of Przełom Białki pod
  Krempachami" nature reserve and its surroundings

  Piotr Wałdykowski, Alicja Otto
  [pobierz pdf]

 • Stan techniczny obiektów małej architektury na pieszych szlakach turystycznych w Kampinoskim Parku
  Narodowym
  Technical condition of small architecture on walking trails in The Kampinos National Park
  Klaudia Tomasik, Arkadiusz Tomczyk, Jarosław Kikulski
  [pobierz pdf]

 • Turystyka kajakowa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w opinii uczestników projektu Ecosurvival
  Kayak tourism in Brudzeński Landscape Park in the opinion of participants Ecosurvival
  Przemysław Płoskonka
  [pobierz pdf]

 • Le¶ny produkt turystyczny "Leczenie Lasem" - analiza przypadku
  The forest tourist product "forest therapy" - case study
  Artur Rutkiewicz, Monika Agnieszka Hulewicz
  [pobierz pdf]


Wydano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
<< PreviousNext >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 16.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej