Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie

LZD | Wydział Leœny | SGGW
Działalnoœć CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Œwięta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leœnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualnoœci | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualnoœci | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 52 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 52/3/2017
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

TURYSTYKA W LASACH I NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treœci

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Analiza przydatności terenu dla potrzeb turystyki aktywnej oraz zagospodarowania turystycznego, za pomocą
  metod GIS
  GIS based suitability analysis of the terrain for active tourism and tourist infrastructure
  Joanna Adamczyk, Piotr Wałdykowski [pobierz pdf]

 • Opinie online o parkach narodowych w Polsce
  Online reviews of national parks in Poland
  Czesław Adamiak, Anna Dubownik  [pobierz pdf]

 • Surwiwal - coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy
  Surwiwal - popular form of recreation and its influence on forests
  Szymon Ciapała, Paweł Adamski, Mikołaj Bielański  [pobierz pdf]

 • Potencjał parków uzdrowiskowych w Polsce dla rozwoju turystyki
  Potential of health resort parks in Poland for development of tourism
  Sebastian Bernat 
  [pobierz pdf]

 • Poza szlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym
  O The climate of the forest is less stimulating than the climate of the open area off-trial ski touring
  in Tatra National Park

  Mikołaj Bielański, Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Marcin Olewiński [pobierz pdf]

 • Ocena warunków wypoczynku człowieka w lesie o różnej strukturze w świetle wybranych wskaźników
  bioklimatycznych
  The climate of the forest is less stimulating than the climate of the open area
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga [pobierz pdf]

 • Metody oceny przyrodniczych ścieżek edukacyjnych
  Assessment method of interpretative nature trails
  Agata Cieszewska  [pobierz pdf]

 • Wielkość ruchu turystyczno-rekreacyjnego w Kampinoskim Parku Narodowym od strony polany i ścieżki
  dydaktycznej w Lipkowie w latach 2015-2017- analiza porównawcza
  The intensity of tourist and recreational traffic in the Kampinos National Park from the glade
  and educational path in Lipkow side in 2015-2017 - comparative analysis

  Katarzyna Dzioban [pobierz pdf]

 • Obszary chronione w ofercie turystycznej wiodących organizatorów turystycznych na polskim rynku
  Protected areas in touristic offers of leading tour operators on Polish market
  Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała [pobierz pdf]

 • Organizacyjne i finansowe aspekty udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego dla turystyki
  Logistic and financial aspects of avaible of a Świętokrzyski National Park for tourism
  Karol S. Huruk, Stanisław Huruk [pobierz pdf]

 • Warunki bioklimatyczne zbiorowisk leśnych przy szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  Bioclimatic conditions of forest communities near the touristic trails in the Świętokrzyski National Park
  Marta Ziółek, Paweł Czubla, Marcin Kozieł  [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej
  Use of natural values of forest areas in active tourism in Janów Lubelski municipality
  Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Małgorzata Stanicka [pobierz pdf]

 • Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich
  The importance of folk culture for the development of tourism in Bory Tucholskie
  Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda [pobierz pdf]

 • Potencjał geoturystyczny w lasach Pogórza Cieszyńskiego
  Geotourism potential in the forests of the Cieszyn Foothills
  Katarzyna Kasprowska-Nowak [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
  Geotouristic potential of quarries located in Śnieżnik Landscape Park
  Aneta Marek, Anna Wiśniewska  [pobierz pdf]

 • Mapy leśnictw Gór Świętokrzyskich z 1816 roku
  Forestry maps of the Świętokrzyskie Mountains from 1816
  Tomasz Olenderek [pobierz pdf]

 • Obiekty obronne "Trójkąta Lidzbarskiego" na terenie Nadleśnictwa Orneta
  The "Lidzbark Triangle" defensive structures in The Orneta Forest District
  Waldemar Ostrowski, Jarosław Kikulski 
  [pobierz pdf]

 • Turystyczne aspekty działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
  The aim of the study is to evaluate the tourist activity in The Centre of Forest and Environmental Education
  in Rogów

  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Paweł Smulski [pobierz pdf]

 • System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych - założenia i wybrane wyniki
  System of tourist traffic monitoring (SMrt) in the Stołowe Mts. National Park - principles and preliminary results
  Mateusz Rogowski [pobierz pdf]

 • Puszcza Bukowa jako przykład turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania parku krajobrazowego
  The Beech Forest in Szczecin, Poland, as an example of transforming a landscape park into a tourist recreation area
  Jarosław Słowiak [pobierz pdf]

 • Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast
  The importance of naturally valuable areas for tourist function development in the subrban areas of polish cities
  Barbara Szyda, Tomasz Karasiewicz
  [pobierz pdf]

 • Potencjał rekreacyjny a możliwości zagospodarowania turystycznego w zakresie geoturystyki na przykładzie
  rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami i jego otoczenia
  Recreation potential assessment and conditions of geotourism development on the example of Przełom Białki pod
  Krempachami" nature reserve and its surroundings

  Piotr Wałdykowski, Alicja Otto
  [pobierz pdf]

 • Stan techniczny obiektów małej architektury na pieszych szlakach turystycznych w Kampinoskim Parku
  Narodowym
  Technical condition of small architecture on walking trails in The Kampinos National Park
  Klaudia Tomasik, Arkadiusz Tomczyk, Jarosław Kikulski
  [pobierz pdf]

 • Turystyka kajakowa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w opinii uczestników projektu Ecosurvival
  Kayak tourism in Brudzeński Landscape Park in the opinion of participants Ecosurvival
  Przemysław Płoskonka
  [pobierz pdf]

 • Leśny produkt turystyczny "Leczenie Lasem" - analiza przypadku
  The forest tourist product "forest therapy" - case study
  Artur Rutkiewicz, Monika Agnieszka Hulewicz
  [pobierz pdf]


Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
oraz zakup pomocy dydaktycznych do Muzeum Lasu i Drewna"
Wartość zadania ogółem: 65 732,48 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 59 159 PLN
www.zainwestujwekologie.pl
<< PreviousNext >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 31.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej