Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie

LZD | Wydział Leœny | SGGW
Działalnoœć CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Œwięta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leœnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualnoœci | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualnoœci | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 54 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.20, Zeszyt 54/4/2018
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

NAUKA I PRZAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treœci

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Rola naturalnych zaburzeń w lasach; zmiana paradygmatu?
  The role of natural disturbances in forests; a change of paradigm?
  Jerzy Szwagrzyk [pobierz pdf]

 • Silne wiatry jako przyczyna zjawisk klęskowych w lasach
  Strong winds as a cause of disaster phenomenon in forests
  Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga 
  [pobierz pdf]

 • Reakcja mezofauny glebowej na wielkoobszarowe zniszczenie drzewostanu przez huraganowe
  wiatry
  Response of soil mesofauna on forest stand damages caused by windstorms
  Małgorzata Sławska [pobierz pdf]

 • Zjawiska klęskowe w lasach przyrodniczo cennych - katastrofa czy szansa? - Na przykładzie
  Babiogórskiego Parku Narodowego
  The natural disaster in valuable natural forests - a disaster or an opportunity based on the example of the
  Babia Góra National Park

  Dariusz Chochół [pobierz pdf]

 • Fragmentacja kompleksów leśnych jako istotne zagrożenie cywilizacyjne
  Fragmentation of forest complexes as a significant civilization threat
  Marek Maciantowicz [pobierz pdf]

 • Pożar i przypłaszczek jako czynniki kształtujące różnorodność biologiczną borów sosnowych
  w Kampinoskim Parku Narodowym
  Forest fires and jewel beetles Phaenops as factors shaping the biodiversity of pine forests in Kampinos
  National Park

  Dawid Marczak, Danuta Pepłowska-Marczak, Jakub Masiarz, Łukasz Tyburski [pobierz pdf]

 • Stan zdrowotny koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na powierzchni pożarzyska
  w Palmirach
  Health condition of Scots pine crowns (Pinus sylvestris L.) on the burn area in Palmiry
  Łukasz Tyburski
  [pobierz pdf]

 • Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego dotkniętych
  zjawiskami klęskowymi
  Social preferences on protection of disturbed forests in the Tatra National Park
  Marek Giergiczny, Tomasz Zwijacz-Kozica [pobierz pdf]

 • Bezpieczeństwo zdrowotne spożywania soku brzozowego w kontekście wzrastającej
  popularności surowców leśnych
  Birch sap health safety in the context of forest products growing popularity
  Maciej Bilek, Klaudia Chochołek, Wojciech Szwerc, Stanisław Sosnowski, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

 • Choroby grzybowe jako czynnik zagrażający stabilności lasów
  Fungal diseases as a factor threatening the stability of forests
  Anna Sołtys, Grzegorz Zawadzki [pobierz pdf]

 • Demografia oraz dynamika liczebności populacji łosi na terenie Polski - potrzeba zmian
  kierunków zarządzania populacją
  Demography and dynamics of moos population in Poland - need to change the direction of population
  management

  Marian Flis 
  [pobierz pdf]

 • Sposoby zapobiegania i minimalizacji konfliktów pomiędzy działalnością bobrów a gospodarką
  leśną
  Methods of prevention and conflicts minimisation between beaver activity and forestry
  Mateusz Jackowiak 
  [pobierz pdf]


 • Wpływ klęsk ekologicznych w lasach na różnorodność biologiczną ptaków
  Effect of ecological disturbances in forest on biodiversity of birds
  Dorota Zawadzka, Grzegorz Zawadzki [pobierz pdf]


 • Ocena liczebność głuszca (Tetrao urogallus) w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie
  analiz genetycznych prób nieinwazyjnych
  Estimating the size of the capercaillie (Tetrao urogallus) population in Babia Góra National Park by the
  genetic analysis of non-invasive samples

  Anna Santorek, Barbara Kuligowska, Sebastian Szczepański, Beata Dulisz, Robert Rutkowski 
  [pobierz pdf]

 • Znaczenie miejsca gniazdowego i przebieg usamodzielniania się młodych bielików
  z Wigierskiego Parku Narodowego
  The importance of nest-site and the process of reaching independence in juvenile White-tailed Eagles from
  Wigry National Park

  Paweł Mirski, Dariusz Anderwald, Piotr Pieczyński, Dorota Zawadzka 
  [pobierz pdf]


 

Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie"
Wartość zadania ogółem: 27571,95 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 15 000 PLN
www.zainwestujwekologie.pl


<< PreviousNext >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 11.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej