Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie

LZD | Wydział Leœny | SGGW
Działalnoœć CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Œwięta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leœnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualnoœci | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualnoœci | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 55 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 55/1/2018
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treœci

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (SDGs 2030) i cele różnorodności biologicznej do
  roku 2030 (cele z AICHI) w kontekście działań edukacyjnych
  Sustainable Development Goals 2030 (SDG's 2030) and Aichi Biodiversity Targets for 2020 as important
  challenge for education.

  Anna Kalinowska 
  [pobierz pdf]

 • Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju w opinii studentów AWF Warszawa
  i Politechniki Warszawskiej
  Environmental education for sustainable development in opinions of students of Academy of Physical
  Education in Warsaw and Warsaw University of Technology.

  Katarzyna Dzioban [pobierz pdf]

 • Góra wspólnym dziedzictwem, czyli jak doskonalić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju
  pogranicza polsko-słowackiego
  The mountain as a commonheritage, how to improve education for the sustainable development of the
  Polish-Slovakborderland.

  Magdalena Frączek, Katarzyna Fujak, Zuzana Kertysova, Grażyna Trybała [pobierz pdf]

 • Wiedza przyrodniczo-leśna w szkołach ponadpodstawowych w dobie zrównoważonego rozwoju
  Nature-forest knowledge in secondary schools in the times of sustainable development.
  Mateusz Jackowiak, Piotr Kowal, Katarzyna Jackowiak [pobierz pdf]

 • Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol - granica państwa
  Evaluation of landscape values of Łyna River on the line between Sępopol and state border.
  Paweł Masłowski, Emilia Janeczko [pobierz pdf]

 • Zanieczyszczenie światłem - czarna plama w edukacji!
  Light pollution - black mark in education!
  Karolina Jasińska, Piotr Kowal [pobierz pdf]

 • Uniwersytet Młodego Odkrywcy jako przykład edukacji przyrodniczo-leśnej dla
  zrównoważonego rozwoju
  Young Explorer University as an example of nature-forest education for sustainable development.
  Piotr Kowal, Daria Sikorska, Justyna Majewska, Mateusz Jackowiak [pobierz pdf]

 • Ekonomiczne aspekty tworzenia produktów sylwaturystycznych na przykładzie Nadleśnictwa
  Smardzewice
  Economic aspects of creating silvaturist products on the example of the Smardzewice Forest District.
  Karolina Felczak, Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych [pobierz pdf]

 • Rekreacyjna wartość Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie"
  The recreactional value of the "Lasy Olsztyńskie" Promotional Forest Complex.
  Agnieszka Kaczyńska, Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych [pobierz pdf]

 • Stan wiedzy o zrównoważonym rozwoju w Wielkopolsce - czy edukacja jest potrzebna?
  Knowledge about Sustainable Development in the Wielkopolska Region - is Education Needed?
  Patrycja Opalińska, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Adrian Łukowski, Agnieszka Błasiak, Anna
  Wierzbicka, Maciej Skorupski
   [pobierz pdf]

 • Media społecznościowe i ich znaczenie w edukacji przyrodniczej
  Social media and their role of nature education.
  Joanna Pietrzak-Zawadka, Radosław Lewoń [pobierz pdf] • Edukacja na rzecz odpowiedzialnej turystyki na terenach przyrodniczo cennych - idea Leave no Trace
  Education for responsible tourism in naturally valuable areas - the idea of Leave no Trace.
  Przemysław Płoskonka [pobierz pdf] • Edukacja związana tematycznie z ochroną przyrody w Lasach Państwowych, realizowana przez
  inne jednostki
  Education thematically connected with nature protection in the State Forests, implemented by other entities.
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]
 • Rola gospodarki łowieckiej w ochronie przyrody
  The role of hunting management in nature conservation.
  Marian Flis [pobierz pdf]

  NOTATKI
  notes

  • Edukacja łowiecka w edukacji dla zrównoważonego rozwoju - jak, kiedy?
   Game Management Education as Part of Education for Sustainable Development - When, How?
   Anna Wierzbicka, Łukasz Stańczak, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

  • Edukacja leśna a założenia nowej podstawy programowej
   Forest education and the assumptions of the new core curriculum.
   Ilona Mrowińska [pobierz pdf]

  • Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej - jak? Przykłady dobrych praktyk
   Sustainable Development in Forest Education - How? Good Practice Example
   Anna Wierzbicka [pobierz pdf]

  • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w działaniach Sekcji Edukacji Leśnej Koła
   Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   Education for sustainable development in the activities of the Forest Education Section Foresters Scientific
   Club, University of Agriculture in Cracow.

   Jakub Wyka, Zuzanna Sidorowicz, Fabian Przepióra, Magdalena Frączek [pobierz pdf]

  • Edulabowe kształcenie
   Edulab education.
   Magdalena Greczuk
   [pobierz pdf]

  • Edukacyjna przygoda z EZR w Nadleśnictwie Olsztynek - rewolucja czy ewolucja edukacji leśnej?
   Educational adventure with Sustainable Development in Olsztynek Forest District - a revolution or evolution of
   forest education?

   Justyna Haładaj
   [pobierz pdf]

  • Konkursy wiedzy o pasterstwie jako przykład edukacji dla zrównoważonego rozwoju w
   Tatrzańskim Parku Narodowym
   The contest on knowledge about shepherding as an example of education for sustainable development in
   Tatra National Park.

   Małgorzata Kot
   [pobierz pdf]

  • Zrównoważony rozwój a zjawiska katastrofalne na przykładzie działań edukacyjnych
   Tatrzańskiego Parku Narodowego
   Sustainable development and catastrophic events in educational program of Tatra National Park.
   Marek Kot [pobierz pdf]

  • "Oko lasu" - obraz i współczesne media w ręku edukatora
   "The Eye of the Forest" - Video Image and Communication Media in the Hands of a Forest Educator.
   Małgorzata Krokowska-Paluszak, Patrycja Opalińska, Adrian Łukowski, Agnieszka Błasiak, Anna
   Wierzbicka, Arkadiusz Gruchała, Maciej Skorupski
   [pobierz pdf]

  • Możliwość wykorzystania grzybów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
   The possibility of using mushrooms in education for sustainable development.
   Anna Sołtys, Grzegorz Zawadzki [pobierz pdf]

  • Edukacja leśna dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych
   Forest education for children in kindergarten and primary schools.
   Natalia Korcz [pobierz pdf] 

Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie"
Wartość zadania ogółem: 27571,95 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 15 000 PLN
www.zainwestujwekologie.pl


<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 11.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej