Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie

LZD | Wydział Leœny | SGGW
Działalnoœć CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Œwięta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leœnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualnoœci | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualnoœci | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 56 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.20, Zeszyt 56/2/2018
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

LAS W BADANIACH KÓŁ NAUKOWYCH LEŚNIKÓW

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treœci

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Pierwsza konferencja Kół Naukowych Leśników Wydziałów Leśnych Krakowa, Poznania
  i Warszawy i jej rezultaty publikacyjne
  The first conference of Forestry Students Associations of Forestry Faculties of Cracow, Poznań and Warsaw
  and its publishing outcomes

  Artur Obidziński [pobierz pdf]

 • Działalność Kół Naukowych Leśników Wydziałów Leśnych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie
  Activity of Forestry Students Scientific Associations of Forestry Faculties in Krakow, Poznan and Warsaw
  Wojciech Różański, Jarosław Szaban, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

  Przyrodnicze podstawy leśnicwa
 • Zastosowanie właściwości powierzchniowych poziomów gleb w ocenie zniekształceń siedlisk
  leśnych
  Application of topsoil horizons properties in evaluation of forest sites degradation
  Mateusz Młynarczyk, Arkadiusz Warczyk, Jarosław Lasota, Tomasz Wanic, Ewa Błońska [pobierz pdf]

 • Kształtowanie się nadrzecznych zbiorowisk roślinnych nad rzeką Pilicą na odcinku Nowe Miasto
  nad Pilicą - Tomczyce
  The development of riparian communities on the riversides of Pilica river between Nowe Miasto nad Pilicą
  and Tomczyce

  Mateusz Piątkowski, Łukasz Karabowicz, Tomasz Jerczyński, Katarzyna Burno, Piotr T. Zaniewski [pobierz pdf]

 • Cechy biometryczne sosny czarnej i sosny zwyczajnej na wydmach nadmorskich w rezerwacie Mierzeja
  Sarbska
  Biometric features of black pine and Scots pine on coastal dunes in the Mierzeja Sarbska Nature Reserve
  Katarzyna Szyc, Wojciech Kędziora, Adam Dominiecki, Marcin Poniecki, Michał Lecyk, Jacek Sagan, Rafał Wojtan, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

 • Wpływ warunków klimatycznych na wielkości przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus
  sylvestris L.)
  i świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) rosnących na stromym stoku
  Influence of climatic conditions on the radial increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway
  spruce (Picea abies (L.) H. Karst) growing on a steep slope

  Wanda Sabat, Andrzej Sas, Elżbieta Racibor, Robert Tomusiak, Rafał Wojtan [pobierz pdf]

 • Występowanie bobra (Castor fiber L.) na terenie Krakowa
  Occurence of beaver (Castor fiber L.) in Cracow
  Paweł Mąsior, Marek Wajdzik 
  [pobierz pdf]

 • Liczebność populacji oraz charakterystyka miejsc lęgowych kruka (Corvus corax) na terenie Lasów
  Sobiborskich
  Numbers and breeding place characteristics of common raven (Corvus corax) in Sobibór Forest
  Maciej Woźniak, Klaudia Gawrysiak, Bartłomiej Woźniak [pobierz pdf]

  Ochrona przyrody
 • Struktura wielkości populacji i żywotność koron cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na
  stanowisku Zámecký Park Opočno w Czechach
  Size structure and the vitality of tree crowns the European yew Taxus baccata L. population in the Zámecký
  Park Opočno (Czech Republic)

  Miriam Plančíková, Aleksandra Wiertelorz, Sebastian Bury, Sławomir Choma, Monika Gach,
  Justyna Żaba, Jan Bodziarczyk
  [pobierz pdf]

 • Kłoć wiechowata na torfowisku Bagno Staw w Poleskim Parku Narodowym
  Great fen sedge on Bagno Staw bog in Poleski National Park
  Karolina Gabrysiak, Waldemar Raduj, Artur Obidziński [pobierz pdf]

 • Występowanie wybranych obcych gatunków roślin w centralnej części Puszczy Białowieskiej
  Distribution of selected alien plant species in central part of the Białowieża Primeval Forest
  Tomasz Jerczyński, Kateryna Fyałkowska, Maciej Wroniewski,
  Mateusz Piątkowski, Artur Obidziński
  [pobierz pdf] • Martwe drewno rezerwatu Las Natoliński w Warszawie w latach 2005-2015
  Deadwood of Las Natoliński nature reserve in Warsaw within years 2005-2015
  Mateusz Czech, Michał Małysza, Katarzyna Szyc, Michał Orzechowski [pobierz pdf]

  Użytkowanie lasu

 • Zmienność udziału miąższości kory w grubiźnie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
  Variability of the bark share in the Scots pine (Pinus sylvestris L.) timber volume
  Alicja Dołkin, Bartosz Potoczny, Tomasz Jerczyński, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

 • Wpływ sposobu redukcji grubości kory i zaokrąglania wyników na dokładność określania
  miąższości dłużyc świerka pospolitego z położeń górskich
  Influence of a method of reducing bark thickness and rounding of results on accuracy of determination of
  logs' volume of Norway spruce from mountain locations

  Justyna Sulej, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

 • Wpływ pozyskiwania pędów na wybrane parametry krzewinek borówki czernicy (Vaccinium
  myrtillus
  L.)
  The impact of shoots harvesting on selected parameters of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) dwarf shrubs
  Aleksandra Giedrowicz, Justyna Sulej, Martyna Jasionowska, Szczepan Kopeć, Tomasz
  Jerczyński, Karol Ostromecki, Robert Tomusiak, Paweł Staniszewski
  [pobierz pdf]
 • Wzrost sadzonek paulowni 'Shan Tong' w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej
  Goślinie w roku 2017
  Seedlings growth of Paulownia 'Shan Tong' in the Experimental Forest Station in Murowna Goślina in year 2017
  Natalia Smarul, Karol Tomczak, Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski [pobierz pdf]
 • Ocena zgnilizny wewnętrznej pni dębów metodą akustyczną w rezerwacie Las Natoliński
  Assessment of internal decay of oak trunks with the acoustic method in the Las Natolinski nature reserve
  Radosław Czechyra, Michał Orzechowski [pobierz pdf]

  Ekonomika leśnictwa

 • Nierynkowa wartość funkcji rekreacyjnych rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska
  Non-market value of recreational functions of nature reserve Skarpa Ursynowska
  Agnieszka Kaczyńska, Patrycja Tulwin, Jakub Feliński, Rafał Frąckowiak, Agnieszka Mandziuk [pobierz pdf]

 • Gospodarka leśna w rozwoju regionalnym na przykładzie Nadleśnictwa Chmielnik
  Forestry in regional development - case study of Chmielnik Forest District
  Agnieszka Kaczyńska, Patrycja Tulwin, Jakub Feliński, Rafał Frąckowiak, Adrian Pyra,
  Płotkowski Lech, Agnieszka Mandziuk
  [pobierz pdf]

 • Dokładność określania struktury dnia roboczego pracy harwestera metodą obserwacji
  migawkowych
  Accuracy of determining the working day structure of machine timber harvesting with work sampling method
  Dariusz Pszenny, Paulina Rola, Katarzyna Kwiatkowska, Bartosz Potoczny, Magdalena Koperek,
  Paweł Staniszewski, Tadeusz Moskalik
  [pobierz pdf]

  Edukacja leśna

 • Dzieje nauczania leśnictwa w Warszawie w latach 1816-1918
  History of forestry education in Warsaw between 1816 and 1918
  Ryszard Młynarczyk [pobierz pdf]

 • Pamięć o miejscach spoczynku profesorów poznańskiego Wydziału Leśnego w aplikacji mobilnej
  The Memory of graves of deceased professors of Poznań Forestry Faculty in a mobile application
  Mateusz Wiśniewski, Konrad Kupajczyk, Michał Rybicki, Jarosław Szaban [pobierz pdf]
 • Wolontariat w działaniach edukacyjnych - przykłady dobrych praktyk
  Volunteering in educational activities - examples of good practices
  Katarzyna Pawlicka, Mateusz Bernat, Magdalena Frączek [pobierz pdf]
 • "Akademia Leśnego Odkrywcy" - innowacyjny projekt edukacji leśnej
  "Academy of Forest Explorer" - an innovative project of forest education
  Katarzyna Pawlicka, Magdalena Frączek [pobierz pdf]
 • Popularyzacja wiedzy o lesie przez studentów Koła Naukowego Leśników Szkoły Głównej
  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Popularization of knowledge about forest by students of Forestry Research Association of Warsaw University
  of Life Sciences - SGGW

  Katarzyna Koc, Dominik Broda, Aleksandra Giedrowicz, Alicja Gasek [pobierz pdf]

 

Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie"
Wartość zadania ogółem: 27571,95 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 15 000 PLN
www.zainwestujwekologie.pl


<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 25.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej