Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 32-37 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej


Zeszyt 32
Studia i Materiały CEPL

Lasy dla ludzi ludzie dla lasów.

Wśród wielu problemów XXI wieku omawianych w 2000 roku podczas Szczytu Milenijnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, takich jak: ubóstwo, głód, wysoka umieralność dzieci, równość płci, awans społeczny i inne, było także stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi. To jeden ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, który zgodnie z deklaracjami państw członkowskich ma być osiągnięty do 2015 roku. Zrównoważone użytkowanie lasów przez ludzi ma bowiem w skali globalnej zapobiegać podstawowym bolączkom XXI wieku. więcej>>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 33
Studia i Materiały CEPL

Obce gatunki w lasach.

Gatunki obce, to według definicji Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD) takie gatunki, które wskutek działalności człowieka zostały wprowadzone(introdukowane) poza obszar naturalnego występowania. Część introdukcji do środowiska naturalnego jest wynikiem zamierzonego działania, np. w gospodarce leśnej, łowiekiej czy rybackiej. Wiele gatunków obcych dostaje się do środowiska naturalnego wskutek ucieczek z upraw i hodowli. Istotnym źródłem nowych introdukcji są niezamierzone zawleczenia gatunków obcych wraz z importowanymi roślinami i zwierzętami bądź towarami. Część zawleczeń nie jest związana z obiektem importu, ale ze środkami transportu, którymi jest on realizowany. Wprowadzenie obcych gatunków może również być wynikiem pośredniego udziału człowieka, poprzez likwidację barier i umoźliwienie samodzielnej ekspansji zasięgu. więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 34
Studia i Materiały CEPL

Las miejscem edukacji plenerowej i aktywności współczesnego człowieka.

Lasy Państwowe przygotowały bogatą i wszechstronną ofertę skierowaną do całego społeczeństawa, zarówno edukacyjną jak i turystyczno-rekreacyjną. Dobrym tego przykładem są dotychczasowe działania edukacyjne i realizacja kampanii CZASWLAS. Wakacje w lesie, grzybobrania, leśne pikniki, biegi i tematyczne spacery, ścieżki poznawcze, zielone lekcje czy nocne wyjścia do lasu na sowy to ciekawe formy aktywności oraz skuteczne metody i narzędzia służące odciąganiu ludzi od nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. więcej>>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)Zeszyt 35
Studia i Materiały CEPL

Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego " Lasy Spalsko-Rogowskie" metodą zooindykacyjną.

W przedstawionej pracy, syntetycznie ujęto wyniki jakie otrzymano w badaniach waloryzacyjnych, przeprowadzonych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego " Lasy Spalsko-Rogowskie". Badania te obejmowały opracowania zooindykacyjne poszczególnych typów siedliskowych lasu wymienionego kompleksu promocyjnego. Analiza otrzymanych danych pozwala sklasyfikować ekosystemy LKP jako srodowiska o przeciętnejwartości przyrodniczej, a zgrupowania stawonogów tu występujących, reprezentują typowe, silnie odkształcone działalnością człowieka lasy. więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 36
Studia i Materiały CEPL

Metody ochrony i gospodarowania populacjami dzikich zwierząt w lasach

więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 37
Studia i Materiały CEPL

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

 

 

 

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej