Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 49-53 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej


Zeszyt 49A
Studia i Materiały CEPL

Las nocą. Ocena różnorodności biologicznej

Różnorodność biologiczna lasu postrzegana jest powszechnie przez pryzmat metod poznawczych stosowanych w warunkach dziennych, co może powodować niewłaściwą ocenę jej stanu (np. liczebnego) i wartości (np. finansowej). Tymczasem zdecydowana większość ssaków
i znaczna część innych zwierząt zamieszkujących ekosystemy leśne to organizmy nocne
i poprzez to bardzo słabo rozpoznane pod każdym względem...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 49B
Studia i Materiały CEPL

Las i leśnictwo w rozwoju przestrzennym

Lasy w Polsce zajmują prawie 1/3 powierzchni kraju,
są nieodzownym elementem naszego krajobrazu.
W publikacji przedstawiono krotką charakterystykę
naszych lasów, ich funkcje oraz rolę wielofunkcyjnego, zrównoważonego leśnictwa
w rozwoju kraju...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 50
Studia i Materiały CEPL

Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej

Edukacja przyrodniczo-leśna w szkole podstawowej nie może być realizowana w sposób przypadkowy "przy okazji",
Edukacja przyrodniczo-leśna w szkole podstawowej powinna być prowadzona na każdym poziomie nauczania(od klasy 0 do klasy 8) w atrakcyjnej formie i odpowiedniej do wieku uczniów zarówno w ramach zajęć dodatkowych jak i poszczególnych przedmiotów, np. muzyka, plastyka, informatyka, język polski itd. ...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 51
Studia i Materiały CEPL

Leśne siedliska mokradłowe oazą bioróżnorodnośći

Ochrona siedlisk przyrodniczych - w tym siedlisk mokradłowych - jest z definicji
i w szczególności realizowana w granicach rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i użytków ekologicznych (Ustawa 2004 - art. 13.1, 25.1.2, 42). Spośród tych form ochrony przyrody, rezerwaty mają w Polsce najdłuższe tradycje - od 1886 roku (Olaczek i in. 1996). Podobna restrykcyjność ochrony, jak w przypadku parków narodowych (Ustawa 2004 - art. 15), a jednocześnie prostsza procedura powołania, niż w przypadku parków sprawia, że rezerwaty przyrody mogą być dobrym narzędziem ochrony siedlisk hydrogenicznych.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 52
Studia i Materiały CEPL

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

Traktowanie terenów przyrodniczo cennych jako "punktu na trasie" ogranicza poznanie specyfiki takiego terenu i sprowadza się do "zaliczenia kultowej atrakcji", co nie sprzyja podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Funkcje turystyczną z ekologiczną obszarów chronionych łączą ze sobą w swoich ofertach lokalni organizatorzy turystyczni.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 53
Studia i Materiały CEPL

Turystyka Ekologia i ochrona ptaków drapieżnych, sów oraz bociana czarnego

Jedną z pierwszych wzmianek na temat znakowania ptaków można znaleźć u Pliniusza Starszego (I w. n. e.). Opisuje on jak pewien Rzymianin zabrał ze sobą młode jaskółki na wyścigi kwadryg do odległego o 220 km Rzymu, które oznaczone jego barwą miały dać znać
w domu o zwycięstwie. Znana jest także anegdota z początków XIX w. o polskim szlachcicu, który jesienią zawiesił bocianowi z gniazda w swoim gospodarstwie na szyi żelazną tabliczkę
z napisem: "Haec ciconia ex Polonia", co oznaczało: "Ten bocian jest z Polski". Wiosną bocian powrócił ze złotą tabliczką na szyi na której wygrawerowano następujące słowa: "India cum donis remittit ciconiam Polonis", czyli "Indie z darami zwracają bociana Polakom". więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

 

 

 

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 10.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej